Sõnastik

Eesti Biokeemia Selts pakub kõigile kasutamiseks oma liikmete poolt koostatud erialaste ingliskeelsete märksõnade ja nende eestikeelsete vastete loetelu ehk "meie sõnastiku".

Lähtusime põhimõttest, et hea oskussõna annab võimalikult selgelt ja täpselt edasi mõiste tähenduse, on lühike ja suupärane ning sobib keeletausta.

Ootame alati teiepoolseid sõnastikutäiendusi.

Eestikeelse oskussõnavara arendamise teemal korraldasime augustis 2017 Tartus huvitava semiari, mida juhtis Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvalts. Jagame teiega meeleldi ka selleks puhuks koostatud Dr. Nemvaltsi materjali: Kuidas mõistet mõistliku(lt) terminiga tähistada?

 


 

Alltoodud termineid on arvukatel kordadel arutatud Tartus, sõnastik on koostatud aastal 2011 ja viimati on sõnastikku põhjaikult toimetatud augustis 2017. 
 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y

                   
A
                 
absorbance neelduvus                
abstract kokkuvõte                
acceptor võtja, aktseptor                
actin aktiin                
action potential toimepotentsiaal                
activation aktivatsioon                
activation barrier aktivatsioonibarjäär                
active center toimekoht, aktiivtsenter                
active site toimekoht, aktiivtsenter                
activity aktiivsus                
activity coefficient aktiivsuskoefitsient, aktiivsustegur                
adaptor (/adapter) protein kohandusvalk, hõlbustavvalk, adaptervalk                
adenovirus adenoviirus                
adenylyl cyclase adenülaaditsüklaas                
adhesion nake, nakkumine, kinnitumine, adhesioon                
adipocyte rasvarakk                
adipose tissue rasvkude                
aequorin ekvoriin                
affinity afiinsus                
agarose agaroos                
agent toimeaine, mõjur                
aggregate agregaat                
agonist agonist                
align joondama                
alignment joondus                
aliquot kaalutis, mõõtosa, portsjon, alikvoot                
allantoin allantoiin                
allele alleel                
allosteric kaudne, allosteeriline, allosteerne                
allosteric site kaudtoimekoht                
allostery kaudtoime, allosteerika, allosteeria                
amino acid aminohape                
amphipathic amfipaatne, pindaktiivne                
ampholytic amfolüütiline                
amplicon paljund, paljundatud DNA-lõik                
amplification võimendus, paljundus                
amyloid amüloid                
anabolic anaboolne                
anabolism anabolism, aineloome                
analyte uuritav aine, (analüüt)                
anchoring ankurdav, kinnitav                
angiogenesis sooneteke, angiogenees                
angiotensin angiotensiin                
annealing (DNA) paardumine                
anomer anomeer                
antagonist antagonist                
antibody antikeha                
antigen antigeen                
antiport vastukanne                
antiporter vastukandur                
apoptosis apoptoos                
apoptotic apoptootiline                
apparatus seade, aparaat                
array rivi, rida                
assay (analüüsi)metoodika, katse, määramine                
assembly komplekt, koost, agregaat, koostama, kokku panema, moodustama                
association ühinemine, seostumine, assotsiatsioon                
asymmetric asümmeetriline, kiraalne                
atomic force microscopy aatomjõumikroskoopia                
attenuator nõrgendi                
autoantibody autoantikeha                
autophagy autofagotsütoos, autofaagia                
                   
B
                 
bacterial artificial chromosome bakteri tehiskromosoom                
band riba, vööt                
baseline baasjoon, taustjoon                
batch partii, seeria, laar, portsjon                
bead tera, helmes, graanul, kera                
beta barrel beeta-tünn, beeta-silinder                
beta bend beeta-pööre, U-pööre                
beta sheet beeta-leht                
beta structure beeta-struktuur                
beta turn beeta-pööre, U-pööre                
bifunctional bifunktsionaalne, kaksiktoimeline                
bilayer kaksikkiht                
bimolecular bimolekulaarne                
binding sidumine, seostumine, seondumine                
binding site sidumiskoht                
bioenergetics bioenergeetika                
BLAST: Basic Local Alignment Search Tool järjestuste võrdlemise algoritm, järjestusvõrdlus                
bleach pleekuma, pleegitama                
blot laik, blot                
blotting siire, laigutus, blottimine                
blunt tömp                
bond side                
botulinum toxin botuliin                
bovine serum albumin veiseseerumi albumiin                
breast cancer susceptibility rinnavähi soodumus                
bromophenol blue bromofenoolsinine                
buffer puhver                
buried peidetud, kaetud, maetud                
                   
C
                 
calotte model ruumitäitemudel                
cAMP-dependent protein kinase cAMP-sõltuv proteiinikinaas,                 
cancerogen vähitekiti                
capillary electrophoresis kapillaarelektroforees                
capping protein kattevalk                
carbohydrate süsivesik                
carbonic anhydrase süsihappeanhüdraas, karboanhüdraas                
carcinogen vähitekiti                
cargo protein kandevalk, lastvalk                
carrier kandur                
cascade jada, kaskaad                
caspase kaspaas                
cassette kassett                
catabolism katabolism, ainelagu                
catalysis katalüüs                
cell rakk                
cell line rakuliin                
cell penetrating peptide rakkutungiv peptiid                
centromere tsentromeer                
ceramide tseramiid                
chain ahel                
chalkone kalkoon                
channel kanal                
chaotropic agent destruktureeriv aine, kaotroopne aine                
chaperone tugivalk, šaperon                
chelate kelaat                
chelation kelaatimine                
chelator kelaator                
chemical keemiline, kemikaal                
chemiluminescence kemoluminestsents                
chemotaxis kemotaksis                
chimera kimäär                
chinese hamster ovary cells hiina hamstri munasarja rakud                
chip kiip                
chiral kiraalne                
chirality kiraalsus                
chitin kitiin                
cholera toxin kooleramürk                
chondroitin kondroitiin                
chromatography kromatograafia                
chromosome kromosoom                
chylomicron külomikron                
chymosin kümosiin                
chymotrypsin kümotrüpsiin                
citric acid sidrunhape                
citric acid cycle tsitraaditsükkel, Krebsi tsükkel                
cleavage lõikamine, lõige                
cleavage site lõikekoht                
cleft pilu, lõhe                
clone kloon                
cloning vector kloonimisvektor                
clot klomp, hüüve                
clotting kalgendumine, hüübimine                
cluster kobar, kimp, parv                
clustering kobardumine                
coated pit kaetud süvend                
coated vesicle kaetud põieke                
cocktail segu                
code kood, kodeerima                
codon koodon                
cofactor kaasfaktor, kofaktor                
coil heeliks                
coiled coil teisene heeliks, keerdunud keere                
cold-induced protein külmavalk                
cold-shock protein külmavalk                
colocalisation koospaigastus, koospaiknemine                
colony koloonia, pesa                
colony forming unit kolooniat moodustav ühik, pesa moodustav ühik                
column kolonn                
column packing kolonni täidis                
commercially available müügilolev                
compaction tihendamine                
compartment jaond, kambrike                
compartmentalization jaondumine                
competent cell vastuvõtlik rakk                
competitive antagonism konkurentne antagonism                
competitive inhibition võistlev pidurdus/aeglustus                
complex kompleks, liit-, ühend-                
compound ühend                
condensation kondenseerumine, kondensatsioon                
confluence (of cells) täituvus                
conformation konformatsioon, asend, kuju                
conjugation konjugatsioon, seostumine                
consensus sequence vastav järjestus                
conserved sequence muutumatu järjestus                
constitutive receptor activity retseptori omaaktiivsus, baasaktiivsus                
conversion muutmine, muutus, muundamine                
conversion number muundearv                
convert muutma, muundama                
cooperativity koostoime, kooperatiivsus                
cooperativity factor koostoimetegur, kooperatiivsusfaktor                
core tuum(ik)                
corona virus koroonaviirus                
cosmid kosmiid                
counter loendur                
counterstaining vastandvärvimine                
coupling sidestamine, sidumine                
coupling reaction sidumis-, liitmisreaktsioon                
coupling reactions sidustatud reaktsioonid                
coupling reagent sidumisreagent                
cross flow filtration ristivoolu filtrimine                
cross talk võrgustik (signaaliülekande-), risttoime                
crossing-over ristsiire                
crosslinking ristsidumine                
crosslinking agent ristsiduja                
cryovial külmatuub(ik)                
crystallographic repeat kristallograafiline kordus                
C-terminus C-ots                
culture medium sööde                
cycle tsükkel, ring                
cyclic adenosine monophosphate, cAMP tsükliline adenosiinmonofosfaat, cAMP                
cysteine switch tsüsteiinlüliti                
cytochrome tsütokroom                
cytoplasm rakuplasma, tsütoplasma                
cytosol tsütosool                
                   
D
                 
death domain kadudomeen                
debranching enzymes glükosüültransferaas ja glükosidaas                
decoy receptor libaretseptor                
deficiency vähesus, defitsiit                
deficient puudulik                
degeneration taandumine, hävimine                
degradation lagunemine                
deletion väljalangemine, kustutus                
denaturation denaturatsioon                
density tihedus                
density gradient tihedusgradient                
depletion kahanemine, ammendumine                
deprivation puudus                
desaturation küllastumatus, küllastumatuks tegemine                
desensibilisation tuimastamine, tundlikkuse vähendamine                
desensitization tuimumine                
desensitize tuimuma                
design arendus, kujundus, disain                
desmosome desmosoom                
destain valastama                
detect märkama, tuvastama, määrama                
detection märkamine, tuvastus, määramine                
dialysis dialüüs                
diastereomer diastereomeer                
differential eristav, diferentsiaal-                
differentiation eristamine                
diffraction difraktsioon                
dihedral angle kahetahunurk                
dilute lahjendama                
dilution lahjendus                
dimer dimeer                
diphteria toxin difteeriamürk, -toksiin                
disassembly lammutus                
dispenser hoidja, jaotur                
displacement asendus, ümberasetus                
disposable ühekordselt kasutatav, ühekordne                
dissociate dissotsieeruma, eralduma                
dissociation dissotsiatsioon, eraldumine                
diversity mitmekesisus, paljusus                
DNA microarray DNA kiip                
docking põkkumine, põkkuv, põkatamine, põkkamine                
docking site põkkekoht                
domain domeen, piirkond                
donor andja, doonor                
dose annus, doos                
dot blot täppsiire, kiirlaigutus                
dot plot punktjoonis, laikdiagramm                
double stranded kaksikahelaline                
downregulation kahandamine, vähendamine, allasurumine                
downstream allapoole, allavoolu                
drug toimeaine, ravim, uimasti                
duplicate points kahe katse punktid, kahekordsed punktid                
duplication kahekordistamine                
dynein düneiin                
                   
E
                 
E. coli soolekepike                
eclipsed conformation varjuv konformatsioon, varjuv asend                
ectodomain välipiirkond, välisdomeen                
ectopic väliskohtne, väärkohtne                
Edman degradation Edmani lõhustamine, Edmani lagundamine                
efficacy tõhusus, mõjusus, ulatuvus                
EF-hand EF-käsi                
egg laying hormone (ELH) munemishormoon                
electron acceptor elektroniaktseptor, -võtja                
electron donor elektronidoonor, -andja                
electrophoresis elektroforees                
electrophoretic mobility shift elektroforeetilise liikuvuse nihe                
electrospray ionization (ESI) elektropihustus-ionisatsioon                
elongation pikendamine                
elongation factor pikendusfaktor                
eluate eluaat, uhe                
eluent vooluti                
elution voolutamine                
elution time voolutusaeg                
embryo embrüo                
embryonal development embrüonaalne areng                
emission kiirgus                
encode kodeerima                
endocrine disrupting chemical sisenõristust häiriv aine                
endocytosis endotsütoos, rakkutõmme                
endoplasmic reticulum rakusisevõrgustik                
enhancer tugevdi, parendi, hõlbusti, enhanser                
enzyme ensüüm                
enzyme-linked immunosorbent ensüümseotud immunoimend                
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) immunoensüümmeetod                
enzyme-linked receptor ensüümseotud retseptor                
envelope ümbris, kest                
epimer epimeer                
epitope epitoop                
epitope tag sequence epitoobi järjestus                
Eppendorf tube tuubik, mikrotuub                
equiactive dose ratio võrdtoimega annuste suhe                
equilibrium tasakaal                
equilibrium constant tasakaalukonstant                
equinatoxin ekviinamürk, -toksiin                
error-free repair veavaba parandus                
error-prone repair veaohtlik parandus                
essential amino acid asendamatu aminohape                
Estonian Biochemical Society Eesti Biokeemiaselts                
euchromatin eukromatiin                
eukaryotic päristuumne                
evaluation hindamine                
excitation ergastus                
exocytosis eksotsütoos, rakuheide                
experiment katse                
expression level tootmistase, sisaldus, kogus                
extinction coefficient neelduvustegur                
extracellular rakuväline                
extrinsic väline                
                   
F
                 
facilitated diffusion hõlbustatud difusioon                
factor tegur, mõjur, faktor                
fade langus                
far UV spectrum kaug-UV spekter                
fatty acid rasvhape                
feedback tagasiside                
fetal loote-                
fetal bovine serum veiseloote seerum                
fiber kiud                
fibril kiuke, fibrill                
filament niit, kiud                
fingerprint ainutunnus, sõrmejälg                
fingerprinting sõrmejäljestus                
fixed-angle rotor jäik rootor                
flow cytometry voolutsütomeetria                
fluidity voolavus                
fluorescence plate-reader plaadifluorimeeter                
fluorescence-activated cell sorter (FACS) rakkude fluorisorter                
fluorescent dye fluorivärv                
fluorescent probe fluorisond                
fluorescent protein fluorivalk, fluorestsentsvalk                
fold voldis, voltima                
folded volditud                
folding voltimine                
follicle rakuline põieke                
follicle stimulating hormone (FSH) follitropiin, munaraku põiekest ergutav hormoon                
follitropin follitropiin                
footprinting jalajäljestus                
formation of peptide bond peptiidsideme teke                
Fourier transform infrared spectroscopy Fourier' teisendusega infrapunaspektroskoopia                
fraction osa                
framework raamistik                
free iron pool vaba raua varu                
freeze-drying külmkuivatus                
freeze-etch külmsöövitus                
freeze-fracture külmamurd                
full agonist täisagonist                
function ülesanne, talitlus, toimimine, funktsioon                
functional talitluslik, funktsionaalne                
fusion protein liitvalk                
Förster's resonance energy transfer (FRET) Försteri resonantsenergia ülekanne                
                   
G
                 
G protein coupled receptor (GPCR) G-valkretseptor                
gap auk, ava, tühik, lünk                
gap junction aukliidus                
gauge näidik, mõõdik                
gel tarre, geel                
gel electrophoresis geelelektroforees                
gel filtration geelfiltratsioon                
gelation tardumine, geelistumine                
gene geen                
gene bank geenipank                
gene expression geeni avaldumine                
gene knockout geenita                
gene library geenipank, geenikogu, genoteek                
gene pool geenikogum                
gene silencing geeni vaigistamine                
gene therapy geeniravi                
genetic analysis geneetiline analüüs                
genetic code geneetiline kood                
genetic drift geenitriiv                
genetic engineering tehnogeneetika, insenergeneetika                
genetic variability geneetiline muutlikkus, geneetiline mitmekesisus                
genetically altered muundgeenne                
genetically modified organism (GMO) muundgeenne organism, geneetiliselt muundatud organism                
genome genoom                
genomics genoomika                
germ cell sugurakk                
ghrelin greliin                
gibberellin gibereliin                
glia cell gliiarakk                
globular globulaarne, kerajas                
glutamine glutamiin                
glycan glükaan, suhkurahel                
glycation suhkurdamine                
glycoprotein glükoproteiin, glükovalk                
glycosylation glükosüülimine                
glycosylation site glükosüülimiskoht                
Golgi apparatus Golgi kompleks                
Golgi complex Golgi kompleks                
G-protein G-valk                
gradient gradient                
gradient elution gradientvoolutus                
green fluorescent protein (GFP) rohefluorivalk                
groove (major, minor) vagu (suur, väike)                
group rühm                
growth factor kasvufaktor                
growth medium sööde                
                   
H
                 
haemocytometer rakuloenduskamber, hemotsütomeeter                
hairpin turn U-pööre                
handle vahelüli                
haripin loop tüviaas, U-silmus                
harvester (e.g in radioloigand binding) filterseade                
heat shock kuumašokk                
heat shock protein kuumavalk                
helical helikaalne                
helix heeliks                
helix-breaking residue heeliksitlõhkuv jääk                
helper cell abistajarakk                
hematopoiesis vereloome                
hemocytometer rakuloenduskamber, hemotsütomeeter                
hemoglobin hemoglobiin                
hepatitis hepatiit, maksapõletik                
heterochromatin heterokromatiin                
heterodetic peptide heterodeetpeptiid                
high performance liquid chromatography (HPLC) kõrgefektiivne vedelikkromatograafia                
high throughput screening (HTS) sõelung                
histochemistry koekeemia                
holoenzyme holoensüüm, tervikensüüm                
homodetic peptide homodeetpeptiid                
homogenate homogenaat                
homogenize homogeenima                
homogenizer homogenaator                
homologous homoloogne                
homology homoloogia                
horseradish peroxidase mädarõika peroksüdaas                
human immunodeficiency virus (HIV) inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV)                
hybridisation (DNA, RNA) paardumine, hübridisatsioon                
hydrolysis hüdrolüüs                
hydroxyapatite hüdroksüapatiit                
                   
I
                 
immune system immuunsüsteem                
immunoblotting immuunsiire, immuunlaigutus                
immunodepletion immuunpuhastus                
immunohistochemistry immuunkoekeemia                
in situ kohal                
in situ hybridization kohalpaardumine, in situ paardumine                
in vitro katseklaasi-                
in vivo elus-                
inborn kaasasündinud                
inclusion body sisestuskehake                
incubation hoidmine (teatud tingimustel)                
indispensable amino acid asendamatu aminohape                
induced fit vastassobitus                
inducer tekitaja, soodustaja, põhjur                
induction induktsioon, algatus                
infection nakkus, nakatus, infektsioon                
inhibiting hormone pärsshormoon                
inhibitor inhibiitor, pidurdi, aeglusti                
initiation factor algatusfaktor                
innate kaasasündinud                
inoculation inokulatsioon, (enamasti) vaktsineerimine                
insert (in cDNA) sisend-, sisendlõik                
insertion sisestus                
insulin insuliin                
insurmountable alistamatu                
interact vastasmõjuma, seostuma                
interaction vastasmõju, interaktsioon                
intercalation kiilumine                
intercalator kiilühend                
interface piirpind, piir-                
intermediate vaheühend, vahe-                
internalization sissetõmme                
interphase vahefaas                
intracellular rakusisene                
intrinsic sisemine, oma-                
intrinsic activity omaaktiivsus                
intrinsic efficacy omatõhusus                
inverse agonist pöördagonist                
ion channel ioonkanal, ioonikanal                
ion exchange chromatography ioonvahetuskromatograafia                
ion spray ioonpihustus                
isoform isovorm                
isolation kit eralduskomplekt                
                   
J
                 
                   
K
                 
kaempferol kampferool                
ketone body ketokeha                
kit komplekt                
knock-in technology lisasisselülitustehnika                
knocking in gene lisageeni sisse lülitama                
knocking out gene geeni välja lülitama                
knock-out technology väljalülitustehnika                
                   
L
                 
label märgis, märgistama                
labelling märgistamine                
ladder redel                
lagging strand mahajääv ahel                
laminar flow cabinet puhaskapp, steriilkapp, kihtvoolukapp                
large scale mahukas, ulatuslik, suuremõõduline                
lead compound alusühend, juhtühend                
leader juht-                
leading strand juhtahel                
lethal surmav                
lethal dose surmav annus                
leucine scissors leutsiinhark                
leucine zipper leutsiinhark                
library kogu, kogum, teek                
ligand ligand                
ligase ligaas                
ligation ühendamine, liitmine                
link ühendama, siduma                
linkage side, seos, liide, liitelisus                
linker vahelüli, siduja, ühendaja                
lipid raft lipiidparv, lipiidsaareke                
lipidation lipiidimine                
liquid chromatography vedelikkromatograafia                
living organism elur                
loading buffer laadimispuhver                
lobe sagar                
loop aas, silmus, ling                
lumen valendik                
lysis lagunemine, lõhkumine, lüüs                
lysosome lüsosoom                
lysozyme lüsosüüm                
lytic cycle laguring, lagutsükkel                
                   
M
                 
major histocomatibility complex (MHC) suur koesobivuskompleks                
mapping kaardistamine                
marker märgis, marker                
matrix maatriks                
matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) laserdesorptsioon-ionisatsioon                
mediate vahendama                
mediator vahendi                
medium sööde                
meiosis meioos                
melting curve sulamiskõver                
messenger virgats, virgatsaine                
messenger RNA mRNA, info-RNA                
metabolic ainevahetuslik, metaboolne                
metabolic pathway ainevahetusrada, metabolismirada                
metabolism ainevahetus, metabolism                
metal-activated enzyme metallaktiveeritud ensüüm                
metalloenzyme metalloensüüm                
metallothionein metallotioneiin                
methyltransferase metüültransferaas                
micelle mitsell                
micro test tube, eppendorf tube tuubik, katsuti?                
microarray kiip                
microarray slide kiibialus                
microbombardment pisitulistus                
microcentrifuge tube tuubik                
microinjection pisisüst                
microtiter plate katseplaat                
microtiter plate well katseplaadi süvend                
microtubule-associated protein mikrotuubuliga seotud valk                
midiprep plasmiidipuhastus (keskmine)                
miniprep plasmiidipuhastus (väike)                
misfolded väärvolditud                
misfolding väärvoltimine                
mismatch sobimatus                
mitochondrium mitokonder                
mitogen-activated protein (MAP) mitogeenaktiveeritud valk                
mix segama, segu                
mixed inhibition segainhibeerimine                
mobility liikuvus                
model mudel                
modulation mõjutamine                
modulator mõjur                
molecular molekulaarne                
molecular beacon molekulmajakas                
molecular imaging molekulikuvamine                
molecular weight cut-off (MWCO) molekulmassi piir                
molten globule sulakerake                
monoclonal monoklonaalne                
motif motiiv                
multichannel pipette kammpipett                
multidetachable resin mitme lõikekohaga vaik                
multi-pass transmembrane protein membraani korduvalt läbiv valk                
multiple cloning site hulgisisestuskoht                
multiplicity of infection (MOI) nakatuskordsus                
multistep astmeline                
murine hiire-                
mutagenesis mutagenees                
mutagenic mutatsioone põhjustav, mutageenne                
mutant mutant                
mutate muteerima, muutma                
mutation mutatsioon, muutus                
microvolume spectrophotometer (NanoDrop) tilgaspektromeeter                
                   
N
                 
native looduslik, omane                
natural killer cells tapjarakk                
near IR lähi-IP                
near UV lähi-UV                
necrosis nekroos                
negative cooperativity negatiivne koostoime                
net reaction kogureaktsioon                
neuron närvirakk                
neuronal närvi-                
neuronal death närviraku surm                
neuroprotection närvikaitse                
neurotransmitter virgats                
nexus (gap junction) aukliidus                
N-linked N-seotud                
node of Ranvier Ranvier' soonis                
non-competitive inhibition sõltumatu pidurdus (aeglustus)                
non-helical keerdumata, mittehelikaalne                
non-specific binding kõrvalsidumine                
normal-phase normaalfaas                
N-terminus N-ots                
nuclear magnetic resonance (NMR) tuumamagnetresonants (TMR)                
nucleation idustamine, keskmete moodustumine                
nucleolus tuumake                
nucleus tuum                
n-well plate n-süvendplaat, n-kohaline plaat                
                   
O
                 
occluding loop sulgemissilmus                
occupancy hõivatus                
oligomer oligomeer                
O-linked O-seotud                
omega-3-unsaturated oomega-3-küllastumata                
oocyte munarakk                
open reading frame transkribeeritav järjestus                
optimize optima, optimeerima                
organelle organell                
origin of replication replikatsiooni alguskoht                
orphan orb-, paariliseta                
orphan receptor orbretseptor                
orthogonal protection sõltumatu kaitse                
osmolarity osmolaarsus                
osmosis osmoos                
overall üldine, kogu-                
overexpression ületootmine                
overlap kattuma                
overnight õhtust hommikuni                
oxyhaemoglobin oksühemoglobiin                
                   
P
                 
packaging pakkimine                
pan-active site inhibitor pikendatud inhibiitor                
particle osake                
passage (cells) tõste                
passage number tõstearv                
passaging (cells) rakkude tõstmine                
patch clamp technique pisivoolu mõõtmine, selektiivse isolatsiooni tehnika                
patch-clamp pisivoolumõõdik, selektiivne isolatsioon                
pathway rada                
pathway-specific regulator rajapõhine regulaator                
PCR cycler PCR seade                
peak piik, tipp                
pellet sade, kuulike                
peptide peptiid                
peptide libraries peptiidikogud                
permeable läbilaskev, läbitav                
phage display faagkuva, faagmeetod                
phosphate buffered saline (PBS) fosfaatpuhverdatud füsioloogiline lahus                
phylogenetics fülogeneetika                
phytochemicals taimsed ained                
pipette pipett                
pipette tip pipetiotsik                
plaque naast                
plaque forming unit (PFU) naastu moodustav ühik                
plasma plasma, vereleem                
plate-reader plaadilugeja, plaadi-                
point mutation punktmutatsioon                
poly-A tail polü-A-saba                
polyacrylamide polüakrüülamiid                
polylinker (multiple cloning site) hulgisisestuskoht                
polymer polümeer                
polymerase chain reaction (PCR) polümeraasi ahelreaktsioon                
polymorphism teisend, mitmekujulisus                
pool varu, kogu                
porcine siga, sea-                
porin poriin                
positive cooperativity positiivne koostoime                
postsynaptic sünapsijärgne                
potency võimekus                
potentiation võimendus, võimendamine, tugevdamine                
precipitate sade                
precipitation sadestamine                
precursor eelühend                
prenylation lipiidimine                
preparative chromatography tootlik kromatograafia                
pre-pro-peptide eel-eelpeptiid                
presynaptic sünapsieelne                
Pribnow box Pribnow' järjestus                
primary antibody esmane antikeha                
primary structure primaarstruktuur, esmastruktuur                
primer alglõik                
prion priion                
probe sond                
probing uurimine                
procedure toiming                
processing töötlemine                
prochirality eelkiraalsus                
proenzyme eelensüüm                
prokaryotic eeltuumne                
proliferation vohamine, kiire kasv, paljunemine                
promote ergutama, edendama                
promoter erguti, promootor                
proofreading veaparandus                
propensity kalduvus, soodumus                
pro-peptide eelpeptiid                
prosthetic group lisarühm, prosteetiline rühm                
proteasome proteasoom                
protective group kaitserühm                
protein valk, proteiin                
protein engineering valgutehnika                
protein expression valgusüntees, valgu tootmine                
proteolysis valgu lagundamine                
proteom proteoom                
proteomics proteoomika                
proton abstraction prootonieemaldus                
proton trap prootonilõks                
pulse impulss                
pulse-chase experiment vahelduv jälituskatse                
pulsed field gel electrophoresis impulssvälja geelelektroforees                
purification puhastus                
pyrolysis kuumlagundamine, pürolüüs                
pyruvate dehydrogenase complex püruvaatdehüdrogenaaskompleks                
pyruvic acid oksopropaanhape                
                   
Q
                 
quencher kustuti                
quenching kustutus, peatamine                
                   
R
                 
rack rest, raam                
radical radikaal                
radical scavanger radikaalipüüdur                
Raman spectroscopy Ramani spektroskoopia                
random coil juhuslik päsmas                
rate kiirus                
rate-determining step kiirust piirav staadium                
rate-limiting step kiirust piirav staadium                
ratiometric suhtepõhine                
reactive oxygen species (ROS) hapnikku sisaldavad aktiivsed osakesed                
real-time PCR reaalaja PCR                
rearrangement ümberasetus                
receptor retseptor                
receptor reserve retseptorivaru                
recipient vastuvõtja, saaja, vektor                
recognition tuvastus                
recombinant DNA tehis-DNA                
recovery taastumine, taastamine                
reduction redutseerimine                
refolding ümbervoltimine                
region ala, piirkond                
regulation reguleerimine, korraldamine                
regulatory regulatiivne, korraldav                
reinforcement sarrustamine                
release vabastama, vabanemine, vabanema                
releasing factor vabastusfaktor                
releasing hormone vabastushormoon                
remnant particles jäänukosakesed                
renaturation struktuuri taastumine, renatureerumine                
repair parandus                
repeat kordus, kordama                
repeating unit korduv lüli, korduv ühik                
repetitive korduv, kordav                
replacement asendus                
replica jäljend, koopia                
replication replikatsioon, DNA süntees                
residual jääk-                
residue jääk                
resin kandja, vaik                
resistance takistus, kindlus, püsivus                
resistant kindel, püsiv, vastupidav                
resolving gel eraldusgeel                
response vastus                
response element vastuselement                
restrict lõikama, piirama                
restrictase restriktaas                
restriction lõikamine                
restriction analysis lõikeanalüüs                
resuscitation elustamine                
resuscitation-promoting factor (Rpf) elustusfaktor                
resuspend taasheljundama, resuspendeerima                
retention peetus                
retention time peetusaeg, retentsiooniaeg                
reverse transcriptase pöördtranskriptaas                
reverse transcription pöördtranskriptsioon                
reverse-phase pöördfaas                
reversible blocking pöörduv kaitse                
ribbon lint                
ribosomal RNA ribosoom-RNA                
ribosome ribosoom                
ribozyme ribosüüm                
                   
S
                 
salt bridge laengute vastasmõju                
salvage pathway taaskasutusrada                
salvage synthesis taaskasutus                
sample proov                
saponification seebistamine                
satellite kaaslane                
saturation küllastus                
saturation binding küllastussidumine                
scaffold protein kinnitusvalk                
scale down vähendama                
scale up suurendama                
scavenger püüdur                
scavenger receptor püüdurretseptor                
scintillant sätendi                
scintillation sätendus, sähvatus                
scissile bond lõigatav side                
screening sõeluuring, sõelumine                
secondary antibody teisene antikeha                
secondary messenger teisene virgats(aine)                
secretagogue erituspõhjur                
secretion eritumine, eritus                
segment lõik, lüli, osa                
segregation eristamine, eraldamine                
selective selektiivne, valiv                
selectivity selektiivsus, valivus                
self-assembly isekoostumine                
semipermanent protection ajutine kaitse, poolpüsiv kaitse                
sensitive tundlik                
sensitivity tundlikkus                
separation eraldamine, lahutamine                
sequence järjestus                
sequence specific probe järjestuspõhine sond                
sequencer järjesti, järjestusseade                
sequencing järjestamine, järjestuse määramine                
sequential järjestikune                
shaking culture loksuv rakuheljum                
shaking flask loksutuskolb                
shielding varjestus                
side chain kõrvalahel                
signal transduction signaaliülekanne                
signalling signaaliülekanne                
silencer vaigisti                
similarity sarnasus                
Simultaneous multiple peptide synthesis peptiidide ühissüntees                
single nucleotide polymorphism (SNP) nukleotiiditeisend, nukleotiidivahetus                
single stranded üheahelaline                
sink receptor libaretseptor                
size-exclusion chromatography suuruskromatograafia                
site koht, piirkond                
site-directed mutagenesis kohtsuuna-mutagenees                
site-specific mutagenesis kohtsuuna-mutagenees                
slot blot täppsiire, kiirlaigutus                
small scale pisi-, väikeses koguses, vähesel määral                
solid phase extraction eraldamine tahkest faasist                
solid phase peptide synthesis peptiidisüntees kandjal                
solid support kandja                
sonicate ultraheliga töötlema                
sonication ultrahelitöötlus                
sonicator ultraheligeneraator                
sorbent imend                
sorting sortimine                
space-filling model ruumitäitemudel                
spacer vahelüli                
specific binding erisidumine                
specific velocity plot erikiirusgraafik                
specificity spetsiifilisus, ülivalivus                
speedvac vaakumfuug                
sphingolipid sfingolipiid                
spin concentrator filterfuug                
spinner bottle segurpudel                
spinner flask segurkolb                
splicing vaheltlõikus, kokkulõikus, lõikepõime, kokkupõime                
spotting täppimine                
stable expression püsiv tootmine                
stacking gel laadimisgeel                
staggered conformation kaldkonformatsioon, -asend                
steady state püsiseisund                
stem cell tüvirakk                
stereospecificity ruumsõltuvus, stereospetsiifilisus                
sticky ends kleepotsad                
stimulation factor ergutusfaktor, erguti                
stimulus stiimul, ajend                
stock varu, hoiu-                
stock solution varulahus, lähtelahus                
strand ahel                
stress protein stressivalk                
structure struktuur                
subculturing (cells) rakkude tõstmine                
sublibrary alamkogu                
substrate lähteaine, substraat                
substrate channeling kanaliseerimine                
subunit allühik                
suicide substrate pöördumatu inhibiitor                
supercoil teisene heeliks                
supercritical fluid ülekriitiline voolis                
supernatant pealislahus, supernatant                
support jaland, statiiv, kandja                
supramolecular supramolekulaarne                
surface plasmon resonance (SPR) pinnaplasmonresonants                
surmountable alistatav                
suspend heljundama, suspendeerima                
suspension heljum, suspensioon                
swing-out rotor kiikrootor                
symmetry sümmeetria                
symport pärikanne                
symporter pärikandur                
synaptic cleft sünapsipilu                
synaptic end-plate potential sünapsijärgne potentsiaal                
synaptosome sünaptosoom                
                   
Z
                 
zinc-finger tsinksõrm                
zwitterion kaksikioon                
zymogen eelensüüm                
zymogram sümogramm                
zymography sümograafia                
                   
T
                 
tachyphyllaxis tuimestamine                
tag märgis                
tail saba                
tangential flow filtration ristivoolu filtrimine                
target sihtmärk                
tea-bag synthesis teekottkatalüüs                
telomere telomeer                
template mall                
terminator lõpetaja, terminaator                
terminus ots                
ternary kolmik-                
tert- tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane                
tertiary tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane                
test katse, uuring, kontroll                
test tube katseklaas                
tetanus toxin teetanusmürk                
theoretical plate teoreetiline taldrik                
thermocycler tsüklotermostaat, PCR seade                
thermomixer segurtermostaat, termostaatloksuti                
three dimensional structure kolmemõõtmeline struktuur                
tight junction tiheühendus                
time delay viivitusega                
time of flight analyzer lennuaja analüsaator