Terminoloogia

Eesti Biokeemia Selts kutsub oma liikmeid ning kõiki asjast huvitatuid andma panuse biokeemia ja sellega külgnevate teadusharude oskussõnavara arendamisse, täiendades ja parandades siin toodud ingliskeelsete märksõnade ja nende eestikeelsete vastete loetelu. Eriti oodatud on sellest nimekirjast puuduvad oskussõnad. Pidage palun meeles, et hea oskussõna annab võimalikult selgelt ja täpselt edasi mõiste tähenduse, on lühike ja suupärane ning sobib keeletausta.

 
Alltoodud termineid on arutatud Tartus ja viimati muudetud mais 2011. 
 
 
Oodatud on küsimused, arvamused, parandused ja täiendused. 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y ???

   
A
 
absorbance neelduvus
acceptor võtja, aktseptor
acridine orange akridiinoran˛
actin aktiin
action potential toimepotentsiaal
activation aktivatsioon
activation barrier aktivatsioonibarjäär
active center toimekoht, aktiivtsenter
active site toimekoht, aktiivtsenter
activity aktiivsus
activity coefficient aktiivsuskoefitsient, aktiivsustegur
adaptor (/adapter) protein kohandusvalk, hõlbustajavalk, adaptervalk
adenovirus adenoviirus
adenylyl cyclase adenülaaditsüklaas
adhesion kleepumine, adhesioon
adipocyte rasvarakk
adipose rasvkude
aequorin ekvoriin
affinity afiinsus
agarose agaroos
agent toimeaine, mõjur
aggregate agregaat
agonist agonist
align joondama
alignment joondus
aliquot kaalutis, mõõtosa, portsjon, alikvoot
allantoin allantoiin
allele alleel
allosteric kaudne, allosteeriline, allosteerne
allosteric site kaudtoimekoht
allostery kaudtoime, allosteerika, allosteeria
amino acid aminohape
amphipathic amfipaatiline, pindaktiivne
ampholytic amfolüütiline
amplicon paljund, paljundatud DNA-lõik
amplification võimendus, paljundus
amyloid amüloid
anabolic anaboolne
anabolism aineloome, anabolism
analyte uuritav aine, (analüüt)
anchoring ankurdav, kinnitav
angiogenesis sooneteke, angiogenees
angiotensin angiotensiin
annealing (DNA) paardumine
anomer anomeer
antagonist antagonist
antibody antikeha
antigen antigeen
antiport vastukanne
antiporter vastukandur
apoptosis apoptoos
apoptotic apoptootiline
apparatus seade, aparaat
array rivi, rida
assay (analüüsi)metoodika, katse, määramine
assembly komplekt, koost, agregaat, koostama, kokku panema, moodustama
association ühinemine, seostumine, assotsiatsioon
asymmetric asümmeetriline, kiraalne
atomic force microscopy aatomjõumikroskoopia
autoantibody autoantikeha
   
B
 
bacterial artificial chromosome bakteri tehiskromosoom
band riba, vööt
baseline baasjoon, taustjoon
batch partii, seeria, laar, portsjon
bead tera, helmes, graanul
beta barrel beeta-tünn, beeta-silinder
beta bend beeta-pööre, U-pööre
beta sheet beeta-leht
beta structure beeta-struktuur
beta turn beeta-pööre, U-pööre
bifunctional bifunktsionaalne, kaksiktoimeline
bilayer kaksikkiht
bimolecular bimolekulaarne
binding sidumine, seostumine, seondumine
binding site sidumiskoht
bioenergetics bioenergeetika
BLAST: Basic Local Alignment Search Tool järjestuste võrdlemise algoritm, järjestusvõrdlus
bleach pleekuma, pleegitama
blot laik
blotting laigutus, blottimine
blunt tömp
bond side
botulinum toxin botuliin
bovine serum albumin veiseseerumi albumiin
breast cancer susceptibility rinnavähi soodumus
bromophenol blue bromofenoolsinine
buffer puhver
buried peidetud, kaetud, maetud
   
C
 
calotte model ruumitäitemudel
cAMP-dependent protein kinase cAMP-sõltuv proteiinikinaas,
cancerogen vähitekitaja
capillary electrophoresis kapillaarelektroforees
capping protein kattevalk
carbohydrate süsivesik
carbonic anhydrase süsihappeanhüdraas
carcinogen vähitekitaja
cargo protein kandevalk, lastvalk
carrier kandur
cascade jada, kaskaad
caspase kaspaas
cassette kassett
catabolism ainelagu, katabolism
catalysis katalüüs
cell rakk
cell line rakuliin
cell penetrating peptide rakku sisenev peptiid
centromere tsentromeer
chain ahel
chalkone kalkoon
channel kanal
chaotropic agent destruktureeriv aine, kaotroopne aine
chaperone tugivalk, šaperon
chelate kelaat
chelation kelaatimine
chelator kelaator
chemical keemiline, kemikaal
chemiluminescence kemoluminestsents
chemotaxis kemotaksis
chimera kimäär
chinese hamster ovary cells hiina hamstri munasarja rakud
chip kiip
chiral kiraalne
chirality kiraalsus
chitin kitiin
cholera toxin kooleramürk
chondroitin kondroitiin
chromatography kromatograafia
chromosome kromosoom
chylomicron külomikron
chymosin kümosiin
chymotrypsin kümotrüpsiin
citric acid sidrunhape
citric acid cycle tsitraaditsükkel, Krebsi tsükkel
cleavage lõikamine, lõige
cleavage site lõikekoht
cleft pilu
clone kloon
cloning vector kloonimisvektor
clot klomp, hüüve
clotting kalgendumine, hüübimine
cluster kobar, kimp, parv
clustering kobardumine
coated pit kaetud süvend
coated vesicle kaetud põieke
cocktail segu
code kood, kodeerima
codon koodon
cofactor kaasfaktor, kofaktor
coil heeliks
coiled coil teisene heeliks
colocalisation koospaigastus, koospaiknemine
colony koloonia, pesa
colony forming unit kolooniat moodustav ühik, pesa moodustav ühik
column kolonn
column packing kolonni täidis
commercially available müügilolev
compaction tihendamine
compartment jaond, kambrike
compartmentalization jaondumine
competent cell vastuvõtlik rakk
competitive antagonism konkurentne antagonism
competitive inhibition konkurentne inhibeerimine
complex kompleks, liit-, ühend-
compound ühend
condensation kondenseerumine, kondensatsioon
confluence (of cells) täituvus
conformation konformatsioon, asend, kuju
conjugation konjugatsioon, seostumine
consensus sequence vastav järjestus
conserved sequence muutumatu järjestus
constitutive receptor activity retseptori omaaktiivsus, baasaktiivsus
conversion muutmine, muutus, muundamine
conversion number muundearv
convert muutma, muundama
cooperativity koostoime, kooperatiivsus
cooperativity factor koostoimetegur, kooperatiivsusfaktor
core tuum(ik)
corona virus koroonaviirus
cosmid kosmiid
counter loendur
counterstaining vastandvärvimine
coupling sidestamine, sidumine
coupling reaction sidumis-, liitmisreaktsioon
coupling reagent sidumisreagent
cross flow filtration ristivoolu filtrimine
cross talk võrgustik (signaaliülekande-), risttoime
crossing-over ristsiire
crosslinking ristsidumine
crosslinking agent ristsiduja
cryovial külmatuub(ik)
crystallographic repeat kristallograafiline kordus
C-terminus C-ots
culture medium sööde
cycle tsükkel, ring
cyclic adenosine monophosphate, cAMP tsükliline adenosiinmonofosfaat, cAMP
cysteine switch tsüsteiinlüliti
cytochrome tsütokroom
cytoplasm rakuplasma, tsütoplasma
cytosol tsütosool
   
D
 
death domain kadudomeen
debranching enzymes glükosüültransferaas ja glükosidaas
decoy receptor libaretseptor
deficiency vähesus, defitsiit
deficient puudulik
degeneration taandumine, hävimine
degradation lagunemine
deletion väljalangemine, kustutus
denaturation denaturatsioon
density tihedus
density gradient tihedusgradient
depletion kahanemine, ammendumine
deprivation puudus
desaturation küllastumatus, küllastumatuks tegemine
desensibilisation tuimastamine, tundlikkuse vähendamine
desensitization tuimumine
desensitize tuimuma
design arendus, kujundus, disain
desosome desmosoom
destain valastama
detect märkama, tuvastama, määrama
detection märkamine, tuvastus, määramine
dialysis dialüüs
diastereomer diastereomeer
differential eristav, diferentsiaal-
differentiation eristamine
diffraction difraktsioon
dihedral angle kahetahuline nurk
dilute lahjendama
dilution lahjendus
dimer dimeer
diphteria toxin difteeriamürk, -toksiin
disassembly lammutus
dispenser hoidja, jaotur
displacement asendus, ümberasetus
disposable ühekordselt kasutatav, ühekordne
dissociate dissotsieeruma, eralduma
dissociation dissotsiatsioon, eraldumine
diversity mitmekesisus, paljusus
DNA microarray DNA kiip
docking põkkumine, põkkuv
docking site põkkekoht
domain domeen, piirkond
donor andja, doonor
dose annus, doos
dot blot kiirlaigutus
dot plot punktjoonis, laikdiagramm
double stranded kaksikahelaline
downregulation kahandamine, vähendamine, allasurumine
downstream allapoole, allavoolu
drug toimeaine, ravim, uimasti
duplicate points (katse)punktid kahekordselt, kahekordsed punktid
duplication kahekordistamine
dynein düneiin
   
E
 
E. coli soolekepike
eclipsed conformation varjuv konformatsioon, varjuv asend
ectodomain välipiirkond, välisdomeen
ectopic väärkohtne
Edman degradation Edmani lõhustamine, Edmani lagundamine
efficacy tõhusus, mõjusus
EF-hand EF-käsi
egg laying hormone (ELH) munemishormoon
electron acceptor elektroniaktseptor, -võtja
electron donor elektronidoonor, -andja
electrophoresis elektroforees
electrophoretic mobility shift elektroforeetilise liikuvuse nihe
electrospray ionization (ESI) elektropihustus-ionisatsioon
elongation pikendamine
elongation factor pikendusfaktor
eluate eluaat, uhe
eluent vooluti
elution voolutamine
elution time voolutusaeg
embryo embrüo
embryonal development embrüonaalne areng
emission kiirgus
encode kodeerima
endocrine disrupting chemical sisenõristust häiriv aine
endocytosis endotsütoos, rakkutõmme
endoplasmic reticulum rakuvõrk
enhancer tugevdi, parendi, hõlbusti
enzyme ensüüm
enzyme-linked immunosorbent ensüümseotud immunoimend
enzyme-linked receptor ensüümseotud retseptor
envelope ümbris, kest
epimer epimeer
epitope epitoop
epitope tag sequence epitoobi järjestus
Eppendorf tube tuubik, mikrotuub
equiactive dose ratio võrdtoimega annuste suhe
equilibrium tasakaal
equilibrium constant tasakaalukonstant
equinatoxin ekviinamürk, -toksiin
error-free repair veavaba parandus
error-prone repair veaohtlik parandus
essential amino acid asendamatu aminohape
euchromatin eukromatiin
eukaryotic päristuumne
evaluation hindamine
excitation ergastus
exocytosis eksotsütoos, rakuheide
experiment katse
expression level tootmistase, sisaldus, kogus
extinction coefficient neelduvustegur
extracellular rakuväline
extrinsic väline
   
F
 
facilitated diffusion hõlbustatud difusioon
factor tegur, mõjur, faktor
fade langus
far UV spectrum kaug-UV spekter
fatty acid rasvhape
feedback tagasiside
fetal loote-
fetal bovine serum veiseloote seerum
fiber kiud
fibril kiuke, fibrill
filament niit, kiud
fingerprint ainutunnus, sõrmejälg
fingerprinting sõrmejäljestus
fixed-angle rotor jäik rootor
flow cytometry voolutsütomeetria
fluidity voolavus
fluorescence plate-reader plaadifluorimeeter
fluorescence-activated cell sorter (FACS) rakkude fluorisorter
fluorescent dye fluorivärv
fluorescent probe fluorisond
fluorescent protein fluorivalk, fluorestsentsvalk
fold voldis, voltima
folded volditud
folding voltimine
follicle rakuline põieke
follicle stimulating hormone (FSH) follitropiin, munaraku põiekest ergutav hormoon
follitropin follitropiin
footprinting jalajäljestus
formation of peptide bond peptiidsideme teke
Fourier transform infrared spectroscopy Fourier teisendusega infrapunaspektroskoopia
fraction osa
framework raamistik
free iron pool vaba raua varu
freeze-drying külmkuivatus
freeze-etch külmasöövitus
freeze-fracture külmamurd
full agonist täisagonist
function ülesanne, talitlus, toimimine, funktsioon
functional talitluslik, funktsionaalne
fusion protein liitvalk
Försters resonance energy transfer (FRET) Försteri resonantsenergia ülekanne
   
G
 
G protein coupled receptor (GPCR) G-valkretseptor
gap auk, ava, tühik, lünk
gap junction aukliidus
gauge näidik, mõõdik
gel tarre, geel
gel electrophoresis geelelektroforees
gel filtration geelfiltratsioon
gelation tardumine, geelistumine
gene geen
gene bank geenipank
gene expression geeni avaldumine
gene library geenipank
gene pool geenikogum
gene silencing geeni vaigistamine
genetic analysis geneetiline analüüs
genetic code geneetiline kood
genetic drift geenitriiv
genetic engineering tehnogeneetika, insenergeneetika
genetic variability geneetiline muutlikkus, geneetiline mitmekesisus
genetically altered organism muutgeenne organism, geneetiliselt muundatud organism
genetically modified organism (GMO) muutgeenne organism, geneetiliselt muundatud organism
genome genoom
genomics genoomika
ghrelin greliin
gibberellin gibereliin
glia cell gliiarakk
globular globulaarne, kerajas
glutamine glutamiin
glycan glükaan, suhkruahel
glycation suhkurdamine
glycoprotein glükoproteiin, glükovalk
glycosylation glükosüülimine
glycosylation site glükosüülimiskoht
Golgi apparatus Golgi kompleks
Golgi complex Golgi kompleks
G-protein G-valk
gradient gradient
gradient elution gradientvoolutus
green fluorescent protein (GFP) rohefluorivalk
groove (major, minor) vagu (suur, väike)
group rühm
growth factor kasvufaktor
growth medium sööde
   
H
 
haemocytometer rakuloenduskamber, hemotsütomeeter
hairpin turn U-pööre
handle vahelüli
haripin loop tüviaas, U-silmus
harvester filterseade
heat shock kuumašokk
helical helikaalne
helix heeliks
helix-breaking residue heeliksitlõhkuv jääk
helper cell abistajarakk
hematopoiesis vereloome
hemocytometer rakuloenduskamber, hemotsütomeeter
hemoglobin hemoglobiin
hepatitis hepatiit, maksapõletik
heterochromatin heterokromatiin
high performance liquid chromatography (HPLC) kõrgefektiivne vedelikkromatograafia
high throughput screening (HTS) sõelung
histochemistry koekeemia
homodetic peptide homodeetpeptiid
homogenate homogenaat
homogenize homogeenima
homogenizer homogenaator
homologous homoloogne
homology homoloogia
horseradish peroxidase mädarõika peroksüdaas
human immunodeficiency virus (HIV) inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV)
hybridisation (DNA, RNA) paardumine, hübridisatsioon
hydrolysis hüdrolüüs
hydroxyapatite hüdroksüapatiit
   
I
 
immune system immuunsüsteem
immunoblotting immuunlaigutus
immunodepletion immuunpuhastus
immunohistochemistry immuunkoekeemia
in situ kohal
in situ hybridization kohalpaardumine, in situ paardumine
in vitro katseklaasi-
in vivo elus-
inborn kaasasündinud
incubation hoidmine (teatud tingimustel)
indispensable amino acid asendamatu aminohape
inducer tekitaja, soodustaja, põhjustaja
induction induktsioon, algatus
infection nakkus, nakatus, infektsioon
inhibiting hormone pärsshormoon
inhibitor inhibiitor, pärssija
initiation factor algatusfaktor
innate kaasasündinud
inoculation inokulatsioon, (enamasti) vaktsineerimine
insert (in cDNA) sisend-, sisendlõik
insertion sisestus
insulin insuliin
interact vastasmõjuma, seostuma
interaction vastasmõju, interaktsioon
intercalation kiilumine
intercalator kiilühend
interface piirpind, piir-
intermediate vaheühend, vahe-
internalization sissetõmme
interphase vahefaas
intracellular rakusisene
intrinsic sisemine, oma-
intrinsic activity omaaktiivsus
intrinsic efficacy omatõhusus
inverse agonist pöördagonist
ion exchange chromatography ioonvahetuskromatograafia
ion spray ioonpihustus
isoform isovorm
isolation kit eralduskomplekt
   
J
 
   
K
 
kaempferol kampferool
ketone body ketokeha
kit komplekt
knock-in technology lisasisselülitustehnika
knock-out technology väljalülitustehnika
   
L
 
label märgis, märgistama
labelling märgistamine
ladder redel
laminar flow cabinet puhaskapp, steriilkapp
large scale mahukas, ulatuslik, suuremõõduline
lead compound alusühend, juhtühend
leader juht-
leading strand juhtahel
lethal surmav
lethal dose surmav annus
leucine scissors leutsiinhark
leucine zipper leutsiinhark
library kogum
ligand ligand
ligase ligaas
ligation ühendamine, liitmine
link ühendama, siduma
linkage side, seos, liide, liitelisus
linker vahelüli, siduja, ühendaja
lipid raft lipiidparv, lipiidsaareke
lipidation lipiidimine
liquid chromatography vedelikkromatograafia
living organism elur
loading buffer laadimispuhver
lobe sagar
loop aas, silmus, ling
lumen valendik
lysis lagunemine, lõhkumine, lüüs
lysosome lüsosoom
lysozyme lüsosüüm
lytic cycle laguring, lagutsükkel
   
M
 
major histocomatibility complex (MHC) suur koesobivuskompleks
mapping kaardistamine
marker märgis, marker
matrix maatriks
matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) laserdesorptsioon-ionisatsioon
mediate vahendama
mediator vahendaja
medium sööde
meiosis meioos
melting curve sulamiskõver
messenger virgats, virgatsaine
messenger RNA mRNA, info-RNA
metabolic ainevahetuslik, metaboolne
metabolic pathway ainevahetusrada, metabolismirada
metabolism ainevahetus, metabolism
metal-activated enzyme metallaktiveeritud ensüüm
metalloenzyme metalloensüüm
metallothionein metallotioneiin
methyltransferase metüültransferaas
micelle mitsell
micro test tube, eppendorf tube tuubik
microarray kiip
microarray slide kiibialus
microbombardment pisitulistus
microcentrifuge tube tuubik
microinjection pisisüst
microtiter plate katseplaat
microtiter plate well katseplaadi süvend
microtubule-associated protein mikrotuubuliga seotud valk
midiprep plasmiidipuhastus (keskmine)
miniprep plasmiidipuhastus (väike)
misfolded väärvolditud
misfolding väärvoltimine
mismatch sobimatus
mitochondrium mitokonder
mitogen-activated protein (MAP) mitogeenaktiveeritud valk
mix segama, segu
mixed inhibition segainhibeerimine
mobility liikuvus
model mudel
modulation mõjutamine
modulator mõjur
molecular molekulaarne
molecular imaging molekulikuvamine
molecular weight cut-off (MWCO) molekulmassi piir
molten globule sulakerake
monoclonal monoklonaalne
motif motiiv
multichannel pipette kammpipett
multidetachable resin mitme lõikekohaga vaik
multi-pass transmembrane protein korduvalt membraani läbiv valk
multiple cloning site hulgisisestuskoht
multiplicity of infection (MOI) nakatuskordsus
multistep astmeline
murine hiire-
mutagenesis mutagenees
mutagenic mutatsioone põhjustav, mutageenne
mutant mutant
mutate muteerima, muutma
mutation mutatsioon, muutus
   
N
 
NanoDrop tilgaspektromeeter
native looduslik, omane
natural killer cells tapjarakk
near IR lähi-IP
near UV lähi-UV
necrosis nekroos, rakusurm
negative cooperativity negatiivne koostoime
net reaction kogureaktsioon
neuron närvirakk
neuronal närvi-
neuronal death närviraku surm
neuroprotection närvikaitse
neurotransmitter virgats
nexus (gap junction) aukliidus
N-linked N-seotud
node of Ranvier Ranvier soonis
non-competitive inhibition mittekonkureeriv inhibeerimine
non-helical structure mittehelikaalne struktuur
non-specific binding kõrvalsidumine
normal-phase normaalfaas
N-terminus N-ots
nuclear magnetic resonance (NMR) tuumamagnetresonants (TMR)
nucleation idustamine, keskmete moodustumine
nucleolus tuumake
nucleus tuum
n-well plate n-süvendplaat, n-kohaline plaat
   
O
 
occupancy hõivatus
oligomer oligomeer
O-linked O-seotud
omega-3-unsaturated oomega-3-küllastumata
oocyte munarakk
open reading frame transkribeeritav järjestus
optimize optimeerima
organelle organell
origin of replication replikatsiooni alguskoht
orphan orb-, paariliseta
orphan receptor orbretseptor
orthogonal protection sõltumatu kaitse
osmolarity osmolaarsus
osmosis osmoos
overall üldine, kogu-
overexpression ületootmine
overlap kattuma
overnight õhtust hommikuni
oxyhaemoglobin oksühemoglobiin
   
P
 
packaging pakkimine
particle osake
pathway rada
pathway-specific regulator rajapõhine regulaator
PCR cycler PCR seade
peak piik, tipp
pellet sade, kuulike
peptide peptiid
peptide libraries peptiidikogud
phage display faagmeetod
permeable läbilaskev, läbitav
phosphate buffered saline (PBS) fosfaatpuhverdatud füsioloogiline lahus
phylogenetics fülogeneetika
phytochemicals taimsed ained
pipette pipett
pipette tip pipetiotsik
plaque naast
plaque forming unit (PFU) naastu moodustav ühik
plasma plasma, vereleem
plate-reader plaadilugeja, plaadi-
point mutation punktmutatsioon
poly-A tail polü-A-saba
polyacrylamide polüakrüülamiid
polylinker (multiple cloning site) hulgisisestuskoht
polymer polümeer
polymerase chain reaction (PCR) polümeraasi ahelreaktsioon
polymorphism teisend, mitmekujulisus
pool varu, kogu
porcine siga, sea-
porin poriin
positive cooperativity positiivne koostoime
postsynaptic sünapsijärgne
potency võimekus
potentiation võimendus, võimendamine, tugevdamine
precipitate sade
precipitation sadestamine
precursor eelühend
prenylation lipiidimine
pre-pro-peptide eel-eelpeptiid
presynaptic sünapsieelne
Pribnow box Pribnow järjestus
primary antibody esmane antikeha
primary structure primaarstruktuur, esmastruktuur
primer alglõik
probe sond
probing uurimine
procedure toiming
processing töötlemine
prochirality eelkiraalsus
proenzyme eelensüüm
prokaryotic eeltuumne
proliferation vohamine, kiire kasv
promote ergutama, edendama
promoter erguti, promootor
proofreading veaparandus
propensity kalduvus, soodumus
pro-peptide eelpeptiid
prosthetic group lisarühm, prosteetiline rühm
proteasome proteasoom
protective group kaitserühm
protein valk, proteiin
protein engineering valgutehnika
protein expression valgusüntees, valgu tootmine
proteolysis valgu lagundamine
proteom proteoom
proteomics proteoomika
proton abstraction prootonieemaldus
proton trap prootonilõks
pulse impulss
pulsed field gel electrophoresis impulssvälja geelelektroforees
purification puhastus
pyrolysis kuumlagundamine, pürolüüs
pyruvate dehydrogenase complex püruvaatdehüdrogenaaskompleks
   
Q
 
quencher kustuti
quenching kustutus, peatamine
   
R
 
rack rest, raam
radical radikaal
radical scavanger radikaalipüüdur
Raman spectroscopy Raman spektroskoopia
random coil juhuslik päsmas
rate kiirus
rate-determining step kiirust piirav staadium
rate-limiting step kiirust piirav staadium
ratiometric suhtepõhine
real-time PCR reaalaja PCR
rearrangement ümberasetus
receptor retseptor
receptor reserve retseptorivaru
recipient vastuvõtja, saaja, vektor
recognition tuvastus
recombinant DNA tehis-DNA
recovery taastumine, taastamine
reduction redutseerimine
refolding ümbervoltimine
region ala, piirkond
regulation reguleerimine, korraldamine
regulatory regulatiivne, korraldav
reinforcement sarrustamine
release vabastama, vabanemine, vabanema
releasing factor vabastusfaktor
releasing hormone vabastushormoon
remnant particles jäänukosakesed
renaturation struktuuri taastumine, renatureerumine
repair parandus
repeat kordus, kordama
repeating unit korduv lüli, korduv ühik
repetitive korduv, kordav
replacement asendus
replica jäljend, koopia
replication replikatsioon, DNA süntees
residual jääk-
residue jääk
resin kandja, vaik
resistance takistus, kindlus, püsivus
resistant kindel, püsiv, vastupidav
resolving gel eraldusgeel
response vastus
response element vastuselement
restrict lõikama, piirama
restrictase restriktaas
restriction lõikamine
restriction analysis lõikeanalüüs
resuscitation elustamine
resuscitation-promoting factor (Rpf) elustusfaktor
resuspend taasheljundama, resuspendeerima
retention peetus
retention time peetusaeg, retentsiooniaeg
reverse transcriptase pöördtranskriptaas
reverse transcription pöördtranskriptsioon
reverse-phase pöördfaas
reversible blocking pöörduv kaitse
ribbon lint
ribosomal RNA ribosoom-RNA
ribosome ribosoom
ribozyme ribosüüm
   
S
 
salt bridge laengute vastasmõju
salvage pathway taaskasutusrada
sample proov
saponification seebistamine
satellite kaaslane
saturation küllastus
saturation binding küllastussidumine
scaffold protein kinnitusvalk
scale down vähendama
scale up suurendama
scavenger püüdur
scavenger receptor püüdurretseptor
scintillant sätendi
scintillation sätendus, sähvatus
scissile bond lõigatav side
screening sõeluuring, sõelumine
secondary antibody teisene antikeha
secondary messenger teisene virgatsaine
secretagogue erituse põhjustaja
secretion eritumine, eritus
segment lõik, lüli, osa
segregation eristamine, eraldamine
selective selektiivne, valiv
selectivity selektiivsus, valivus
self-assembly isekoostumine
semipermanent protection ajutine kaitse, poolpüsiv kaitse
sensitive tundlik
sensitivity tundlikkus
separation eraldamine, lahutamine
sequence järjestus
sequence specific probe järjestuspõhine sond
sequencer järjesti, järjestusseade
sequencing järjestamine, järjestuse määramine
sequential järjestikune
shaking culture loksuv kultuur
shaking flask loksutuskolb
shielding varjestus
side chain kõrvalahel
signal transduction signaaliülekanne
signalling signaaliülekanne
silencer vaigisti
similarity sarnasus
Simultaneous multiple peptide synthesis peptiidide ühissüntees
single nucleotide polymorphism (SNP) nukleotiiditeisend, nukleotiidivahetus
single stranded üheahelaline
sink receptor libaretseptor
size-exclusion chromatography suuruskromatograafia
site koht, piirkond
slot blot kiirlaigutus
small scale pisi-, väikeses koguses, vähesel määral
solid phase extraction eraldamine tahkest faasist
solid phase peptide synthesis peptiidisüntees kandjal
solid support kandja
sonicate ultraheliga töötlema
sonication ultrahelitöötlus
sonicator ultraheligeneraator
sorbent imend
sorting sortimine
space-filling model ruumitäitemudel
spacer vahelüli
specific binding erisidumine
specific velocity plot erikiirusgraafik
specificity spetsiifilisus, ülivalivus
speedvac vaakumfuug
spin concentrator filterfuug
spinner bottle segurpudel
spinner flask segurkolb
splicing vaheltlõikus
stable expression püsiv tootmine
stacking gel laadimisgeel
staggered conformation kaldkonformatsioon, -asend
steady state püsiseisund
stem cell tüvirakk
stereospecificity ruumsõltuvus, stereospetsiifilisus
sticky ends kleepotsad
stimulation factor ergutusfaktor, erguti
stimulus stiimul, ajend
stock varu, hoiu-
stock solution varulahus, lähtelahus
strand ahel
stress protein stressivalk
structure struktuur
sublibrary alamkogu
substrate lähteaine, substraat
subunit alaühik
supercoil teisene heeliks
supercritical fluid ülekriitiline voolis
supernatant pealislahus, supernatant
support jaland, statiiv, kandja
supramolecular supramolekulaarne
surface plasmon resonance (SPR) pinnaplasmonresonants
surmountable alistatav
suspend heljundama, suspendeerima
swing-out rotor kiikrootor
symmetry sümmeetria
symport pärikanne
symporter pärikandur
synaptic cleft sünapsipilu
synaptic end-plate potential sünapsijärgne potentsiaal
synaptosome sünaptosoom
   
Z
 
zinc-finger tsinksõrm
zwitterion kaksikioon
zymogen eelensüüm
zymogram sümogramm
zymography sümograafia
   
T
 
tachyphyllaxis tuimestamine
tag märgis
tail saba
tangential flow filtration ristivoolu filtrimine
target sihtmärk
tea-bag synthesis teekottkatalüüs
telomere telomeer
template mall
terminator lõpetaja, terminaator
terminus ots
ternary kolmik-
tert- tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane
tertiary tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane
test katse, uuring, kontroll
test tube katseklaas
tetanus toxin teetanusmürk
theoretical plate teoreetiline taldrik
thermocycler tsüklotermostaat, PCR seade
thermomixer segurtermostaat, termostaatloksuti
three dimensional structure kolmemõõtmeline struktuur
tight junction tiheühendus
time delay viivitusega
time of flight analyzer lennuaja analüsaator
time resolved aeglahutusega
tissue culture hood steriilkapp, puhaskapp
to BLAST järjestusi võrdlema
total binding üldsidumine
tracer märgis, jälgitav osake
tracking jälgimine
trafficking liiklus, suunamine
transcription transkriptsioon
transfection (DNA) sisestus
transfer ülekanne
transfer RNA transport-RNA
transformation muundamine, (DNA) sisestus
transgenic võõrgeenne
transient expression ajutine tootmine
transient transfection mööduv nakkus
transition state siirdeseisund, siirdeolek
translation valgusüntees, translatsioon
translocation ümberpaigutus
transmembrane segment membraaniläbiv lõik
transmission coefficient ülekandetegur
transport protein transportvalk
transporter transporter
trigger päästik, valla päästma, vallandama
triplicate points kolmekordsed katsepunktid
tryptone trüptoon
tube tuub
turn pööre
turnover number muundearv
   
U
 
ubiquitin ubikvitiin
Ultra Turrax homogenizer terahomogenaator, turrakshomogenaator
ultra violet (UV) light ultravalgus
ultrasonic homogenizer ultrahelihomogenaator
uncompetitive inhibition ebakonkurentne inhibeerimine
uncoupling protein soojendusvalk
unfolded voltimata
unfolding lahtivoltimine
unimolecular monomolekulaarne
uniport ühekanne
uniporter ühekandur
unique kordumatu
unsaturated küllastumata
upregulation kasvatamine, suurendamine
upstream ülespoole, ülesvoolu
uptake haaramine, haare, laadimine
   
VW
 
vasoactive intestinal peptide soontoime-soolepeptiid
vector vektor
well süvend
vesicle põieke
viability elumus
vial purgik(e)
wild-type loomulik, looduslik, muutmata
virion viirusosake, virion
virus like particle (VLP) viriikul
void volume nullruumala
voltage-gated pingesõltuv
vortex keeristi, keerissegur, keeristama
vortex mixer keeristi, keerissegur
   
X
 
X-ray röntgen-, röntgenkiir
   
Y
 
yeast artificial chromosome pärmi tehiskromosoom
yield saagis
   
???
 
attenuator nõrgendi
autophagy autofagotsütoos
cold-induced protein külmavalk
cold-shock protein külmavalk
core activity  
gene knockout koksgeenne, kõksgeenne
gene therapy geenravi
germ cell sugurakk
heat shock protein kuumavalk
heterodetic peptide heterodeetpeptiid
inclusion body sisestuskehake
induced fit vastassobitus
insurmountable alistamatu
junk DNA rämps-DNA
knocking in gene  
knocking out gene  
molecular beacon molekulmajakas
occluding loop sulgemissilmus
pan-active site inhibitor pikendatud inhibiitor
patch clamp technique pisivoolu mõõtmine, selektiivse isolatsiooni tehnika
patch-clamp pisivoolumõõdik, selektiivne isolatsioon
pulse-chase experiment vahelduv jälituskatse
reactive oxygen species (ROS) aktiivsed hapnikku sisaldavad osakesed
salvage synthesis taaskasutus
site-directed mutagenesis kohtsuuna-mutagenees
site-specific mutagenesis kohtsuuna-mutagenees
substrate channeling kanaliseerimine
suicide substrate pöördumatu inhibiitor
passaging (cells) rakkude tõstmine
passage number tõstearv
passage (cells) tõste
subculturing (cells) rakkude tõstmine
preparative chromatography tootlik kromatograafia