Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadusauhindade konkursi juhend

  1. Eesti Biokeemia Seltsi rahalised teadusauhinnad üliõpilastele on sisse seatud eesmärgiga tunnustada biokeemias ja sellega seotud erialadel teadustöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud Seltsi noorliikmeid.
  2. Teadusauhinnad määratakse konkursi alusel.
  3. Teadusauhindade konkursil võivad osaleda Seltsi liikmeskonda kuuluvad Eesti ja välisülikoolides õppivad või võistluse väljakuulutamisele eelnenud aastal õpingud lõpetanud bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased.
  4. Teadusauhindade võistlusele võivad üliõpilased esitada eelneval või jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduslikke publikatsioone, mille üheks autoriks nad on. Koos publikatsiooniga esitatakse avaldus ja seletus, kus üliõpilane kirjeldab oma panust avaldatud töösse.
  5. Võistlusele esitatud üliõpilastööde läbivaatamist ning teadusauhindade määramist korraldab Seltsi juhatus, kes vajaduse korral kaasab töösse eksperte väljastpoolt. Juhatuse otsus auhindade määramise kohta on lõplik.
  6. Teadusauhinnad üliõpilastele makstakse välja Seltsi eelarves selleks eraldatud vahenditest. Vastavate eraldiste suuruse Seltsi aastaeelarves määrab juhatuse ettepanekul Seltsi üldkoosolek.
  7. Teadusauhindade suuruse määrab Seltsi juhatus. Antakse välja üks Esimene Auhind ja üks või mitu auhinda. Väljaantavate auhindade arvu eraldatud vahendite piires otsustab juhatus vastavalt võistlusele esitatud tööde tasemele.
  8. Seltsi  teadusauhindade konkurss üliõpilastele kuulutatakse välja iga aasta esimeses kvartalis. Vastavat teavet koos informatsiooniga tähtaegade ja muude tingimuste kohta levitatakse Seltsi liikmete hulgas.
  9. Teadusauhinnad üliõpilastele kuulutatakse ametlikult Seltsi aastakoosolekul või kevadkoolis, kus Esimese Auhinna võitja esineb teadusliku ettekandega.

 

Eesti Biokeemia Seltsi juhatus.

 

EESTI BIOKEEMIA SELTSI PÕHIKIRI

1. Nimetus ja staatus

Eesti Biokeemia Selts, lühend EBS (edaspidi “Selts”) on mittetulundusühing, mille laekumisi ja vahendeid kasutatakse käesoleva Põhikirja punktis 3 toodud eesmärkide saavutamiseks samas toodud tegutsemisalade kaudu. Selts loeb end 1959.aastal Üleliidulise Biokeemia Seltsi osana asutatud Eesti Biokeemia Seltsi õigusjärglaseks
Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ning korraldustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Selts on juriidiline isik ning ta võib oma nimel sõlmida lepinguid, omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, avada panga-arveid. Seltsil on iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. Seltsi tegevusaastat arvestatakse l. jaanuarist 31.detsembrini.

2. Asukoht

Seltsi juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinn 19086, Akadeemia tee 15

3.Tegevuse eesmärgid ja tegutsemisalad

Seltsi tegevuse eesmärgiks on uurimistöö ja õppetöö toetamine ja arendamine biokeemias ja sellega seotud teoreetilistel ja rakenduslikel teadusaladel, huvi äratamine nende alade vastu ning vastava informatsiooni levitamine, aga ka Seltsi liikmete erialaste huvide toetamine ja kaitse.
Seltsi peamised tegutsemisalad nende eesmärkide saavutamiseks on:
– koostöö teiste teadusorganisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal;
– konverentside, sümpoosiumide, seminaride ja muude erialaste kokkutulekute korraldamine ning Seltsi liikmete rahvusvahelistest teaduslikest konverentsidest, täienduskursustest ja muudest sellelaadilistest üritustest osavõtu toetamine;
– Seltsi eesmärkidega seonduv kirjastustegevus;
– õppe- ja uurimistöö toetusfondide taotlemine ja loomine ning nende kasutamise korraldamine, sealhulgas stipendiumid ja uurimistoetused väljapaistvatele üliõpilastele ja noorteadlastele,
– preemiate, medalite ja muude autasude andmine valjapaistvate tulemuste eest biokeemiateaduses ning selle rakendusaladel;
– muud Eesti seadustega kooskõlas olevad tegevused ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks.

4.Liikmed

Seltsi liikmeks võib olla iga Eestis elav, töötav, või ka Eestiga teadussidemeid omav välismaal elav biokeemiast huvitatud füüsiline isik, kui ta tunnistab ja täidab Seltsi põhikirja ning tasub regulaarselt liikmemaksu. Liikmeks astumine toimub Seltsi Presidendile adresseeritud kirjaliku avalduse alusel Presidendi otsusega.
Liikmed jagunevad tegev-, ülipilas- ja toetajaliikmeteks. Tegevliikmed peavad omama kõrgharidust biokeemias või sellega seotud aladel; juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel võib vanem tegevliige saada emeriitliikme staatuse, mis vabastab ta liikmemaksust, jättes alles tegevliikme õigused. Üliõpilasliikme õppekavas peab olema biokeemilisi õppeaineid. Toetajaliikmeteks (ingl. associate member) võivad olla isikud, kes soovivad ka põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Toetajaliikme osamaksu suurus ning muud suhted Seltsiga määratakse kindlaks liikme ja Seltsi vahelise lepinguga.
Seltsi tegevliikmel on õigus osa võtta Seltsi tegevusest vastavalt Põhikirjale, esitada Seltsi juhtidele ettepanekuid ja teha arupärimisi Seltsi tegevuse kohta ning valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja revisjoniorganitesse.
Seltsi tegevliikme kohustuseks on aktiivne osalemine Seltsi põhikirjaliste eesmärkide taotlemises Seltsi Põhikirja punktis 3 toodud tegutsemisaladel.
Seltsist lahkumiseks tuleb Seltsi Presidendile esitada kirjalik avaldus, olles tasunud jooksva aasta liikmemaksu. Aasta jooksul liikmemaksu ilma mõjuva põhjuseta mittetasunud liikmed loetakse Seltsist väljalangenuteks alates järgneva aasta l. jaanuarist Väljalangenuid võib uuesti liikmeks võtta pärast ühe aasta möödumist.
Üliõpilasliikmetel on samad õigused ja kohustused, mis tegevliikmetel, välja arvatud õigus valida ja olla valitud Seltsi juht- ja revisjoniorganitesse.
Tegev- ja üliõpilasliikmete liikmemaksude suurused eelolevateks perioodideks määratakse Seltsi Üldkogu poolt.

5. Struktuur ning juhtimine

5.1. Üldkoosolek
Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ. Korralised üldkoosolekud (Aastakoosolekud) toimuvad üks kord aastas juhatuse poolt määratud ajal ning nende toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Juhatus võib vajadusel kokku kutsuda ka üldkoosoleku erakorraliselt ning ta on kohustatud seda tegema 1/3 tegevliikmete kirjalikul nõudmisel kahenädalase etteteatamisega liikmetele.
Seltsi Aastakoosoleku päevakorras peavad olema juhatuse ning revidendi aruannete ning tulude-kulude bilansi kinnitamine ja uue juhatuse ning revidendi valimised nende Põhikirjaga määratud ametiaegade lõppemisel. Üldkoosolek teeb oma otsused lihthäälte-enamusega, välja arvatud käesoleva Põhikirja punktides 8 ja 9 toodud juhud. Üldkoosoleku kvoorumiks loetakse 1/3 hääleõiguslike tegevliikmete kohalolek. Kui kvoorum puudub, määravad kohalolijad üldkoosoleku toimumiseks uue kuupäeva, mis ei tohi olla varem kui kaks nädalat ega hiljem kui kaks kuud, alates kvoorumi puudumise tõttu ärajääva koosoleku päevast; selle järgneva üldkoosoleku kvoorumiks loetakse kohaletulnute arv. Üldkoosolekud protokollitakse.
Aastakoosolekute vaheajal võib Juhatus vajadusel kokku kutsuda volinike koosolekuid, mis täidavad üldkoosoleku ülesandeid. Volinikud valitakse Juhatuse poolt kehtestatud korras, arvestusega üks volinik kümne tegevliikme kohta. Volinike koosoleku läbiviimise ja hääletamise kord on sama, mis üldkoosolekul.

5.2.Juhatus
Juhatus peab olema vähemalt 3-liikmeline (ülemmäär 5 liiget) ning ta valitakse Seltsi üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatuse ülesandeks on Seltsi töö praktiline korraldamine Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning üldkoosolekute otsuste täitmiseks. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõigis õigustoimingutes. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes on ühtlasi Seltsi Presidendiks. President esindab Seltsi igapaevastes suhetes Riigiga ja teiste organisatsioonide ning üksikisikutega.
Juhatus käib koos vajadusel, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas. Juhatuse kutsub kokku President ning koosoleku kvoorumiks on üle poole liikmete kohalolek. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega, poolt- ja vastuhäälte võrdsuse puhul on otsustavaks Presidendi hääl. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Presidendi äraolekul täidab tema funktsioone Juhatuse poolt määratud ajutine kohusetäitja.

6.Varalised vahendid

Seltsi varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest, kingitustest, annetustest jms., aga ka tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslike või muude Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest ning muudest tuludest, mis lähevad Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Seltsi vara kasutajaks jooksva töö korraldamisel on President. Seltsis peetakse raamatupidamise arvestust ning makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusega ettenähtud korras. Seltsi rahalisi vahendeid hoiab Juhatus pangas.

7. Seltsi tegevuse revideerimine

Seltsi tegevust revideerib Seltsi Aastakoosolekul liikmete hulgast üheks aastaks valitud Revident (üldkoosoleku otsusel võib Revidendi all mõista ka revisjonikomisjoni), kes võib selle töö eest saada honorari, mille suuruse määrab teda valinud Aastakoosolek. Revident esitab oma aruande Aastakoosolekule kirjalikult koos Juhatuse aruandega. Juhatus peab võimaldama Revidendi juurdepääsu kõigile Seltsi dokumentidele kogu aasta jooksul.

8. Põhikirja muutmine

Seltsi Põhikirja võib muuta üldkoosolek või volinike koosolek, kus kvoorumi olemasolul hääletavad vastava otsuse poolt vähemalt kaks kolmandikku kohalolnutest.

9. Seltsi tegevuse lõpetamine

Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosolek, kus selle otsuse poolt hääletavad kaks kolmandikku Seltsi kõigist tegevliikmetest.
Pärast Seltsi tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist antakse Seltsi dokumendid ja varad Juhatuse poolt üle mõnele teisele mittetulundusorganisatsioonile, mis võib olla Seltsi tegevuse lõpetamise otsuses nimetatud. Mingeid muid rahalisi ja varalisi tehinguid Juhatus pärast Seltsi tegevuse lõpetamise otsust teha ei või.
Seltsi tegevuse lõpetamisel halduskohtu otsusega toimub see kohtu otsuses määratud likvideerimiskomisjoni poolt.
Käesolev Põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud Seltsi üldkoosolekul 22. veebruaril 2005.a.