Eesti Biokeemia Selts pakub kõigile kasutamiseks oma liikmete poolt koostatud erialaste ingliskeelsete märksõnade ja nende eestikeelsete vastete loetelu ehk “meie sõnastiku”.

Lähtusime põhimõttest, et hea oskussõna annab võimalikult selgelt ja täpselt edasi mõiste tähenduse, on lühike ja suupärane ning sobib keeletausta.

Ootame alati teiepoolseid sõnastikutäiendusi.

Eestikeelse oskussõnavara arendamise teemal korraldasime augustis 2017 Tartus huvitava semiari, mida juhtis Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja Peep Nemvalts. Jagame teiega meeleldi ka selleks puhuks koostatud Dr. Nemvaltsi materjali: Kuidas mõistet mõistliku(lt) terminiga tähistada?

Alltoodud termineid on arvukatel kordadel arutatud Tartus, sõnastik on koostatud aastal 2011 ja viimati on sõnastikku põhjaikult toimetatud augustis 2017.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y

A

absorbance

neelduvus

abstract

kokkuvõte

acceptor

võtja, aktseptor

actin

aktiin

action potential

toimepotentsiaal

activation

aktivatsioon

activation barrier

aktivatsioonibarjäär

active center

toimekoht, aktiivtsenter

active site

toimekoht, aktiivtsenter

activity

aktiivsus

activity coefficient

aktiivsuskoefitsient, aktiivsustegur

adaptor (/adapter) protein

kohandusvalk, hõlbustavvalk, adaptervalk

adenovirus

adenoviirus

adenylyl cyclase

adenülaaditsüklaas

adhesion

nake, nakkumine, kinnitumine, adhesioon

adipocyte

rasvarakk

adipose tissue

rasvkude

aequorin

ekvoriin

affinity

afiinsus

agarose

agaroos

agent

toimeaine, mõjur

aggregate

agregaat

agonist

agonist

align

joondama

alignment

joondus

aliquot

kaalutis, mõõtosa, portsjon, alikvoot

allantoin

allantoiin

allele

alleel

allosteric

kaudne, allosteeriline, allosteerne

allosteric site

kaudtoimekoht

allostery

kaudtoime, allosteerika, allosteeria

amino acid

aminohape

amphipathic

amfipaatne, pindaktiivne

ampholytic

amfolüütiline

amplicon

paljund, paljundatud DNA-lõik

amplification

võimendus, paljundus

amyloid

amüloid

anabolic

anaboolne

anabolism

anabolism, aineloome

analyte

uuritav aine, (analüüt)

anchoring

ankurdav, kinnitav

angiogenesis

sooneteke, angiogenees

angiotensin

angiotensiin

annealing (DNA)

paardumine

anomer

anomeer

antagonist

antagonist

antibody

antikeha

antigen

antigeen

antiport

vastukanne

antiporter

vastukandur

apoptosis

apoptoos

apoptotic

apoptootiline

apparatus

seade, aparaat

array

rivi, rida

assay

(analüüsi)metoodika, katse, määramine

assembly

komplekt, koost, agregaat, koostama, kokku panema, moodustama

association

ühinemine, seostumine, assotsiatsioon

asymmetric

asümmeetriline, kiraalne

atomic force microscopy

aatomjõumikroskoopia

attenuator

nõrgendi

autoantibody

autoantikeha

autophagy

autofagotsütoos, autofaagia

B

bacterial artificial chromosome

bakteri tehiskromosoom

band

riba, vööt

baseline

baasjoon, taustjoon

batch

partii, seeria, laar, portsjon

bead

tera, helmes, graanul, kera

beta barrel

beeta-tünn, beeta-silinder

beta bend

beeta-pööre, U-pööre

beta sheet

beeta-leht

beta structure

beeta-struktuur

beta turn

beeta-pööre, U-pööre

bifunctional

bifunktsionaalne, kaksiktoimeline

bilayer

kaksikkiht

bimolecular

bimolekulaarne

binding

sidumine, seostumine, seondumine

binding site

sidumiskoht

bioenergetics

bioenergeetika

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool

järjestuste võrdlemise algoritm, järjestusvõrdlus

bleach

pleekuma, pleegitama

blot

laik, blot

blotting

siire, laigutus, blottimine

blunt

tömp

bond

side

botulinum toxin

botuliin

bovine serum albumin

veiseseerumi albumiin

breast cancer susceptibility

rinnavähi soodumus

bromophenol blue

bromofenoolsinine

buffer

puhver

buried

peidetud, kaetud, maetud

C

calotte model

ruumitäitemudel

cAMP-dependent protein kinase

cAMP-sõltuv proteiinikinaas,

cancerogen

vähitekiti

capillary electrophoresis

kapillaarelektroforees

capping protein

kattevalk

carbohydrate

süsivesik

carbonic anhydrase

süsihappeanhüdraas, karboanhüdraas

carcinogen

vähitekiti

cargo protein

kandevalk, lastvalk

carrier

kandur

cascade

jada, kaskaad

caspase

kaspaas

cassette

kassett

catabolism

katabolism, ainelagu

catalysis

katalüüs

cell

rakk

cell line

rakuliin

cell penetrating peptide

rakkutungiv peptiid

centromere

tsentromeer

ceramide

tseramiid

chain

ahel

chalkone

kalkoon

channel

kanal

chaotropic agent

destruktureeriv aine, kaotroopne aine

chaperone

tugivalk, šaperon

chelate

kelaat

chelation

kelaatimine

chelator

kelaator

chemical

keemiline, kemikaal

chemiluminescence

kemoluminestsents

chemotaxis

kemotaksis

chimera

kimäär

chinese hamster ovary cells

hiina hamstri munasarja rakud

chip

kiip

chiral

kiraalne

chirality

kiraalsus

chitin

kitiin

cholera toxin

kooleramürk

chondroitin

kondroitiin

chromatography

kromatograafia

chromosome

kromosoom

chylomicron

külomikron

chymosin

kümosiin

chymotrypsin

kümotrüpsiin

citric acid

sidrunhape

citric acid cycle

tsitraaditsükkel, Krebsi tsükkel

cleavage

lõikamine, lõige

cleavage site

lõikekoht

cleft

pilu, lõhe

clone

kloon

cloning vector

kloonimisvektor

clot

klomp, hüüve

clotting

kalgendumine, hüübimine

cluster

kobar, kimp, parv

clustering

kobardumine

coated pit

kaetud süvend

coated vesicle

kaetud põieke

cocktail

segu

code

kood, kodeerima

codon

koodon

cofactor

kaasfaktor, kofaktor

coil

heeliks

coiled coil

teisene heeliks, keerdunud keere

cold-induced protein

külmavalk

cold-shock protein

külmavalk

colocalisation

koospaigastus, koospaiknemine

colony

koloonia, pesa

colony forming unit

kolooniat moodustav ühik, pesa moodustav ühik

column

kolonn

column packing

kolonni täidis

commercially available

müügilolev

compaction

tihendamine

compartment

jaond, kambrike

compartmentalization

jaondumine

competent cell

vastuvõtlik rakk

competitive antagonism

konkurentne antagonism

competitive inhibition

võistlev pidurdus/aeglustus

complex

kompleks, liit-, ühend-

compound

ühend

condensation

kondenseerumine, kondensatsioon

confluence (of cells)

täituvus

conformation

konformatsioon, asend, kuju

conjugation

konjugatsioon, seostumine

consensus sequence

vastav järjestus

conserved sequence

muutumatu järjestus

constitutive receptor activity

retseptori omaaktiivsus, baasaktiivsus

conversion

muutmine, muutus, muundamine

conversion number

muundearv

convert

muutma, muundama

cooperativity

koostoime, kooperatiivsus

cooperativity factor

koostoimetegur, kooperatiivsusfaktor

core

tuum(ik)

corona virus

koroonaviirus

cosmid

kosmiid

counter

loendur

counterstaining

vastandvärvimine

coupling

sidestamine, sidumine

coupling reaction

sidumis-, liitmisreaktsioon

coupling reactions

sidustatud reaktsioonid

coupling reagent

sidumisreagent

cross flow filtration

ristivoolu filtrimine

cross talk

võrgustik (signaaliülekande-), risttoime

crossing-over

ristsiire

crosslinking

ristsidumine

crosslinking agent

ristsiduja

cryovial

külmatuub(ik)

crystallographic repeat

kristallograafiline kordus

C-terminus

C-ots

culture medium

sööde

cycle

tsükkel, ring

cyclic adenosine monophosphate, cAMP

tsükliline adenosiinmonofosfaat, cAMP

cysteine switch

tsüsteiinlüliti

cytochrome

tsütokroom

cytoplasm

rakuplasma, tsütoplasma

cytosol

tsütosool

D

death domain

kadudomeen

debranching enzymes

glükosüültransferaas ja glükosidaas

decoy receptor

libaretseptor

deficiency

vähesus, defitsiit

deficient

puudulik

degeneration

taandumine, hävimine

degradation

lagunemine

deletion

väljalangemine, kustutus

denaturation

denaturatsioon

density

tihedus

density gradient

tihedusgradient

depletion

kahanemine, ammendumine

deprivation

puudus

desaturation

küllastumatus, küllastumatuks tegemine

desensibilisation

tuimastamine, tundlikkuse vähendamine

desensitization

tuimumine

desensitize

tuimuma

design

arendus, kujundus, disain

desmosome

desmosoom

destain

valastama

detect

märkama, tuvastama, määrama

detection

märkamine, tuvastus, määramine

dialysis

dialüüs

diastereomer

diastereomeer

differential

eristav, diferentsiaal-

differentiation

eristamine

diffraction

difraktsioon

dihedral angle

kahetahunurk

dilute

lahjendama

dilution

lahjendus

dimer

dimeer

diphteria toxin

difteeriamürk, -toksiin

disassembly

lammutus

dispenser

hoidja, jaotur

displacement

asendus, ümberasetus

disposable

ühekordselt kasutatav, ühekordne

dissociate

dissotsieeruma, eralduma

dissociation

dissotsiatsioon, eraldumine

diversity

mitmekesisus, paljusus

DNA microarray

DNA kiip

docking

põkkumine, põkkuv, põkatamine, põkkamine

docking site

põkkekoht

domain

domeen, piirkond

donor

andja, doonor

dose

annus, doos

dot blot

täppsiire, kiirlaigutus

dot plot

punktjoonis, laikdiagramm

double stranded

kaksikahelaline

downregulation

kahandamine, vähendamine, allasurumine

downstream

allapoole, allavoolu

drug

toimeaine, ravim, uimasti

duplicate points

kahe katse punktid, kahekordsed punktid

duplication

kahekordistamine

dynein

düneiin

E

E. coli

soolekepike

eclipsed conformation

varjuv konformatsioon, varjuv asend

ectodomain

välipiirkond, välisdomeen

ectopic

väliskohtne, väärkohtne

Edman degradation

Edmani lõhustamine, Edmani lagundamine

efficacy

tõhusus, mõjusus, ulatuvus

EF-hand

EF-käsi

egg laying hormone (ELH)

munemishormoon

electron acceptor

elektroniaktseptor, -võtja

electron donor

elektronidoonor, -andja

electrophoresis

elektroforees

electrophoretic mobility shift

elektroforeetilise liikuvuse nihe

electrospray ionization (ESI)

elektropihustus-ionisatsioon

elongation

pikendamine

elongation factor

pikendusfaktor

eluate

eluaat, uhe

eluent

vooluti

elution

voolutamine

elution time

voolutusaeg

embryo

embrüo

embryonal development

embrüonaalne areng

emission

kiirgus

encode

kodeerima

endocrine disrupting chemical

sisenõristust häiriv aine

endocytosis

endotsütoos, rakkutõmme

endoplasmic reticulum

rakusisevõrgustik

enhancer

tugevdi, parendi, hõlbusti, enhanser

enzyme

ensüüm

enzyme-linked immunosorbent

ensüümseotud immunoimend

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

immunoensüümmeetod

enzyme-linked receptor

ensüümseotud retseptor

envelope

ümbris, kest

epimer

epimeer

epitope

epitoop

epitope tag sequence

epitoobi järjestus

Eppendorf tube

tuubik, mikrotuub

equiactive dose ratio

võrdtoimega annuste suhe

equilibrium

tasakaal

equilibrium constant

tasakaalukonstant

equinatoxin

ekviinamürk, -toksiin

error-free repair

veavaba parandus

error-prone repair

veaohtlik parandus

essential amino acid

asendamatu aminohape

Estonian Biochemical Society

Eesti Biokeemiaselts

euchromatin

eukromatiin

eukaryotic

päristuumne

evaluation

hindamine

excitation

ergastus

exocytosis

eksotsütoos, rakuheide

experiment

katse

expression level

tootmistase, sisaldus, kogus

extinction coefficient

neelduvustegur

extracellular

rakuväline

extrinsic

väline

F

facilitated diffusion

hõlbustatud difusioon

factor

tegur, mõjur, faktor

fade

langus

far UV spectrum

kaug-UV spekter

fatty acid

rasvhape

feedback

tagasiside

fetal

loote-

fetal bovine serum

veiseloote seerum

fiber

kiud

fibril

kiuke, fibrill

filament

niit, kiud

fingerprint

ainutunnus, sõrmejälg

fingerprinting

sõrmejäljestus

fixed-angle rotor

jäik rootor

flow cytometry

voolutsütomeetria

fluidity

voolavus

fluorescence plate-reader

plaadifluorimeeter

fluorescence-activated cell sorter (FACS)

rakkude fluorisorter

fluorescent dye

fluorivärv

fluorescent probe

fluorisond

fluorescent protein

fluorivalk, fluorestsentsvalk

fold

voldis, voltima

folded

volditud

folding

voltimine

follicle

rakuline põieke

follicle stimulating hormone (FSH)

follitropiin, munaraku põiekest ergutav hormoon

follitropin

follitropiin

footprinting

jalajäljestus

formation of peptide bond

peptiidsideme teke

Fourier transform infrared spectroscopy

Fourier’ teisendusega infrapunaspektroskoopia

fraction

osa

framework

raamistik

free iron pool

vaba raua varu

freeze-drying

külmkuivatus

freeze-etch

külmsöövitus

freeze-fracture

külmamurd

full agonist

täisagonist

function

ülesanne, talitlus, toimimine, funktsioon

functional

talitluslik, funktsionaalne

fusion protein

liitvalk

Förster’s resonance energy transfer (FRET)

Försteri resonantsenergia ülekanne

G

G protein coupled receptor (GPCR)

G-valkretseptor

gap

auk, ava, tühik, lünk

gap junction

aukliidus

gauge

näidik, mõõdik

gel

tarre, geel

gel electrophoresis

geelelektroforees

gel filtration

geelfiltratsioon

gelation

tardumine, geelistumine

gene

geen

gene bank

geenipank

gene expression

geeni avaldumine

gene knockout

geenita

gene library

geenipank, geenikogu, genoteek

gene pool

geenikogum

gene silencing

geeni vaigistamine

gene therapy

geeniravi

genetic analysis

geneetiline analüüs

genetic code

geneetiline kood

genetic drift

geenitriiv

genetic engineering

tehnogeneetika, insenergeneetika

genetic variability

geneetiline muutlikkus, geneetiline mitmekesisus

genetically altered

muundgeenne

genetically modified organism (GMO)

muundgeenne organism, geneetiliselt muundatud organism

genome

genoom

genomics

genoomika

germ cell

sugurakk

ghrelin

greliin

gibberellin

gibereliin

glia cell

gliiarakk

globular

globulaarne, kerajas

glutamine

glutamiin

glycan

glükaan, suhkurahel

glycation

suhkurdamine

glycoprotein

glükoproteiin, glükovalk

glycosylation

glükosüülimine

glycosylation site

glükosüülimiskoht

Golgi apparatus

Golgi kompleks

Golgi complex

Golgi kompleks

G-protein

G-valk

gradient

gradient

gradient elution

gradientvoolutus

green fluorescent protein (GFP)

rohefluorivalk

groove (major, minor)

vagu (suur, väike)

group

rühm

growth factor

kasvufaktor

growth medium

sööde

H

haemocytometer

rakuloenduskamber, hemotsütomeeter

hairpin turn

U-pööre

handle

vahelüli

haripin loop

tüviaas, U-silmus

harvester (e.g in radioloigand binding)

filterseade

heat shock

kuumašokk

heat shock protein

kuumavalk

helical

helikaalne

helix

heeliks

helix-breaking residue

heeliksitlõhkuv jääk

helper cell

abistajarakk

hematopoiesis

vereloome

hemocytometer

rakuloenduskamber, hemotsütomeeter

hemoglobin

hemoglobiin

hepatitis

hepatiit, maksapõletik

heterochromatin

heterokromatiin

heterodetic peptide

heterodeetpeptiid

high performance liquid chromatography (HPLC)

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia

high throughput screening (HTS)

sõelung

histochemistry

koekeemia

holoenzyme

holoensüüm, tervikensüüm

homodetic peptide

homodeetpeptiid

homogenate

homogenaat

homogenize

homogeenima

homogenizer

homogenaator

homologous

homoloogne

homology

homoloogia

horseradish peroxidase

mädarõika peroksüdaas

human immunodeficiency virus (HIV)

inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV)

hybridisation (DNA, RNA)

paardumine, hübridisatsioon

hydrolysis

hüdrolüüs

hydroxyapatite

hüdroksüapatiit

I

immune system

immuunsüsteem

immunoblotting

immuunsiire, immuunlaigutus

immunodepletion

immuunpuhastus

immunohistochemistry

immuunkoekeemia

in situ

kohal

in situ hybridization

kohalpaardumine, in situ paardumine

in vitro

katseklaasi-

in vivo

elus-

inborn

kaasasündinud

inclusion body

sisestuskehake

incubation

hoidmine (teatud tingimustel)

indispensable amino acid

asendamatu aminohape

induced fit

vastassobitus

inducer

tekitaja, soodustaja, põhjur

induction

induktsioon, algatus

infection

nakkus, nakatus, infektsioon

inhibiting hormone

pärsshormoon

inhibitor

inhibiitor, pidurdi, aeglusti

initiation factor

algatusfaktor

innate

kaasasündinud

inoculation

inokulatsioon, (enamasti) vaktsineerimine

insert (in cDNA)

sisend-, sisendlõik

insertion

sisestus

insulin

insuliin

insurmountable

alistamatu

interact

vastasmõjuma, seostuma

interaction

vastasmõju, interaktsioon

intercalation

kiilumine

intercalator

kiilühend

interface

piirpind, piir-

intermediate

vaheühend, vahe-

internalization

sissetõmme

interphase

vahefaas

intracellular

rakusisene

intrinsic

sisemine, oma-

intrinsic activity

omaaktiivsus

intrinsic efficacy

omatõhusus

inverse agonist

pöördagonist

ion channel

ioonkanal, ioonikanal

ion exchange chromatography

ioonvahetuskromatograafia

ion spray

ioonpihustus

isoform

isovorm

isolation kit

eralduskomplekt

K

kaempferol

kampferool

ketone body

ketokeha

kit

komplekt

knock-in technology

lisasisselülitustehnika

knocking in gene

lisageeni sisse lülitama

knocking out gene

geeni välja lülitama

knock-out technology

väljalülitustehnika

L

label

märgis, märgistama

labelling

märgistamine

ladder

redel

lagging strand

mahajääv ahel

laminar flow cabinet

puhaskapp, steriilkapp, kihtvoolukapp

large scale

mahukas, ulatuslik, suuremõõduline

lead compound

alusühend, juhtühend

leader

juht-

leading strand

juhtahel

lethal

surmav

lethal dose

surmav annus

leucine scissors

leutsiinhark

leucine zipper

leutsiinhark

library

kogu, kogum, teek

ligand

ligand

ligase

ligaas

ligation

ühendamine, liitmine

link

ühendama, siduma

linkage

side, seos, liide, liitelisus

linker

vahelüli, siduja, ühendaja

lipid raft

lipiidparv, lipiidsaareke

lipidation

lipiidimine

liquid chromatography

vedelikkromatograafia

living organism

elur

loading buffer

laadimispuhver

lobe

sagar

loop

aas, silmus, ling

lumen

valendik

lysis

lagunemine, lõhkumine, lüüs

lysosome

lüsosoom

lysozyme

lüsosüüm

lytic cycle

laguring, lagutsükkel

M

major histocomatibility complex (MHC)

suur koesobivuskompleks

mapping

kaardistamine

marker

märgis, marker

matrix

maatriks

matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI)

laserdesorptsioon-ionisatsioon

mediate

vahendama

mediator

vahendi

medium

sööde

meiosis

meioos

melting curve

sulamiskõver

messenger

virgats, virgatsaine

messenger RNA

mRNA, info-RNA

metabolic

ainevahetuslik, metaboolne

metabolic pathway

ainevahetusrada, metabolismirada

metabolism

ainevahetus, metabolism

metal-activated enzyme

metallaktiveeritud ensüüm

metalloenzyme

metalloensüüm

metallothionein

metallotioneiin

methyltransferase

metüültransferaas

micelle

mitsell

micro test tube, eppendorf tube

tuubik, katsuti?

microarray

kiip

microarray slide

kiibialus

microbombardment

pisitulistus

microcentrifuge tube

tuubik

microinjection

pisisüst

microtiter plate

katseplaat

microtiter plate well

katseplaadi süvend

microtubule-associated protein

mikrotuubuliga seotud valk

midiprep

plasmiidipuhastus (keskmine)

miniprep

plasmiidipuhastus (väike)

misfolded

väärvolditud

misfolding

väärvoltimine

mismatch

sobimatus

mitochondrium

mitokonder

mitogen-activated protein (MAP)

mitogeenaktiveeritud valk

mix

segama, segu

mixed inhibition

segainhibeerimine

mobility

liikuvus

model

mudel

modulation

mõjutamine

modulator

mõjur

molecular

molekulaarne

molecular beacon

molekulmajakas

molecular imaging

molekulikuvamine

molecular weight cut-off (MWCO)

molekulmassi piir

molten globule

sulakerake

monoclonal

monoklonaalne

motif

motiiv

multichannel pipette

kammpipett

multidetachable resin

mitme lõikekohaga vaik

multi-pass transmembrane protein

membraani korduvalt läbiv valk

multiple cloning site

hulgisisestuskoht

multiplicity of infection (MOI)

nakatuskordsus

multistep

astmeline

murine

hiire-

mutagenesis

mutagenees

mutagenic

mutatsioone põhjustav, mutageenne

mutant

mutant

mutate

muteerima, muutma

mutation

mutatsioon, muutus

microvolume spectrophotometer (NanoDrop)

tilgaspektromeeter

N

native

looduslik, omane

natural killer cells

tapjarakk

near IR

lähi-IP

near UV

lähi-UV

necrosis

nekroos

negative cooperativity

negatiivne koostoime

net reaction

kogureaktsioon

neuron

närvirakk

neuronal

närvi-

neuronal death

närviraku surm

neuroprotection

närvikaitse

neurotransmitter

virgats

nexus (gap junction)

aukliidus

N-linked

N-seotud

node of Ranvier

Ranvier’ soonis

non-competitive inhibition

sõltumatu pidurdus (aeglustus)

non-helical

keerdumata, mittehelikaalne

non-specific binding

kõrvalsidumine

normal-phase

normaalfaas

N-terminus

N-ots

nuclear magnetic resonance (NMR)

tuumamagnetresonants (TMR)

nucleation

idustamine, keskmete moodustumine

nucleolus

tuumake

nucleus

tuum

n-well plate

n-süvendplaat, n-kohaline plaat

O

occluding loop

sulgemissilmus

occupancy

hõivatus

oligomer

oligomeer

O-linked

O-seotud

omega-3-unsaturated

oomega-3-küllastumata

oocyte

munarakk

open reading frame

transkribeeritav järjestus

optimize

optima, optimeerima

organelle

organell

origin of replication

replikatsiooni alguskoht

orphan

orb-, paariliseta

orphan receptor

orbretseptor

orthogonal protection

sõltumatu kaitse

osmolarity

osmolaarsus

osmosis

osmoos

overall

üldine, kogu-

overexpression

ületootmine

overlap

kattuma

overnight

õhtust hommikuni

oxyhaemoglobin

oksühemoglobiin

P

packaging

pakkimine

pan-active site inhibitor

pikendatud inhibiitor

particle

osake

passage (cells)

tõste

passage number

tõstearv

passaging (cells)

rakkude tõstmine

patch clamp technique

pisivoolu mõõtmine, selektiivse isolatsiooni tehnika

patch-clamp

pisivoolumõõdik, selektiivne isolatsioon

pathway

rada

pathway-specific regulator

rajapõhine regulaator

PCR cycler

PCR seade

peak

piik, tipp

pellet

sade, kuulike

peptide

peptiid

peptide libraries

peptiidikogud

permeable

läbilaskev, läbitav

phage display

faagkuva, faagmeetod

phosphate buffered saline (PBS)

fosfaatpuhverdatud füsioloogiline lahus

phylogenetics

fülogeneetika

phytochemicals

taimsed ained

pipette

pipett

pipette tip

pipetiotsik

plaque

naast

plaque forming unit (PFU)

naastu moodustav ühik

plasma

plasma, vereleem

plate-reader

plaadilugeja, plaadi-

point mutation

punktmutatsioon

poly-A tail

polü-A-saba

polyacrylamide

polüakrüülamiid

polylinker (multiple cloning site)

hulgisisestuskoht

polymer

polümeer

polymerase chain reaction (PCR)

polümeraasi ahelreaktsioon

polymorphism

teisend, mitmekujulisus

pool

varu, kogu

porcine

siga, sea-

porin

poriin

positive cooperativity

positiivne koostoime

postsynaptic

sünapsijärgne

potency

võimekus

potentiation

võimendus, võimendamine, tugevdamine

precipitate

sade

precipitation

sadestamine

precursor

eelühend

prenylation

lipiidimine

preparative chromatography

tootlik kromatograafia

pre-pro-peptide

eel-eelpeptiid

presynaptic

sünapsieelne

Pribnow box

Pribnow’ järjestus

primary antibody

esmane antikeha

primary structure

primaarstruktuur, esmastruktuur

primer

alglõik

prion

priion

probe

sond

probing

uurimine

procedure

toiming

processing

töötlemine

prochirality

eelkiraalsus

proenzyme

eelensüüm

prokaryotic

eeltuumne

proliferation

vohamine, kiire kasv, paljunemine

promote

ergutama, edendama

promoter

erguti, promootor

proofreading

veaparandus

propensity

kalduvus, soodumus

pro-peptide

eelpeptiid

prosthetic group

lisarühm, prosteetiline rühm

proteasome

proteasoom

protective group

kaitserühm

protein

valk, proteiin

protein engineering

valgutehnika

protein expression

valgusüntees, valgu tootmine

proteolysis

valgu lagundamine

proteom

proteoom

proteomics

proteoomika

proton abstraction

prootonieemaldus

proton trap

prootonilõks

pulse

impulss

pulse-chase experiment

vahelduv jälituskatse

pulsed field gel electrophoresis

impulssvälja geelelektroforees

purification

puhastus

pyrolysis

kuumlagundamine, pürolüüs

pyruvate dehydrogenase complex

püruvaatdehüdrogenaaskompleks

pyruvic acid

oksopropaanhape

Q

quencher

kustuti

quenching

kustutus, peatamine

R

rack

rest, raam

radical

radikaal

radical scavanger

radikaalipüüdur

Raman spectroscopy

Ramani spektroskoopia

random coil

juhuslik päsmas

rate

kiirus

rate-determining step

kiirust piirav staadium

rate-limiting step

kiirust piirav staadium

ratiometric

suhtepõhine

reactive oxygen species (ROS)

hapnikku sisaldavad aktiivsed osakesed

real-time PCR

reaalaja PCR

rearrangement

ümberasetus

receptor

retseptor

receptor reserve

retseptorivaru

recipient

vastuvõtja, saaja, vektor

recognition

tuvastus

recombinant DNA

tehis-DNA

recovery

taastumine, taastamine

reduction

redutseerimine

refolding

ümbervoltimine

region

ala, piirkond

regulation

reguleerimine, korraldamine

regulatory

regulatiivne, korraldav

reinforcement

sarrustamine

release

vabastama, vabanemine, vabanema

releasing factor

vabastusfaktor

releasing hormone

vabastushormoon

remnant particles

jäänukosakesed

renaturation

struktuuri taastumine, renatureerumine

repair

parandus

repeat

kordus, kordama

repeating unit

korduv lüli, korduv ühik

repetitive

korduv, kordav

replacement

asendus

replica

jäljend, koopia

replication

replikatsioon, DNA süntees

residual

jääk-

residue

jääk

resin

kandja, vaik

resistance

takistus, kindlus, püsivus

resistant

kindel, püsiv, vastupidav

resolving gel

eraldusgeel

response

vastus

response element

vastuselement

restrict

lõikama, piirama

restrictase

restriktaas

restriction

lõikamine

restriction analysis

lõikeanalüüs

resuscitation

elustamine

resuscitation-promoting factor (Rpf)

elustusfaktor

resuspend

taasheljundama, resuspendeerima

retention

peetus

retention time

peetusaeg, retentsiooniaeg

reverse transcriptase

pöördtranskriptaas

reverse transcription

pöördtranskriptsioon

reverse-phase

pöördfaas

reversible blocking

pöörduv kaitse

ribbon

lint

ribosomal RNA

ribosoom-RNA

ribosome

ribosoom

ribozyme

ribosüüm

S

salt bridge

laengute vastasmõju

salvage pathway

taaskasutusrada

salvage synthesis

taaskasutus

sample

proov

saponification

seebistamine

satellite

kaaslane

saturation

küllastus

saturation binding

küllastussidumine

scaffold protein

kinnitusvalk

scale down

vähendama

scale up

suurendama

scavenger

püüdur

scavenger receptor

püüdurretseptor

scintillant

sätendi

scintillation

sätendus, sähvatus

scissile bond

lõigatav side

screening

sõeluuring, sõelumine

secondary antibody

teisene antikeha

secondary messenger

teisene virgats(aine)

secretagogue

erituspõhjur

secretion

eritumine, eritus

segment

lõik, lüli, osa

segregation

eristamine, eraldamine

selective

selektiivne, valiv

selectivity

selektiivsus, valivus

self-assembly

isekoostumine

semipermanent protection

ajutine kaitse, poolpüsiv kaitse

sensitive

tundlik

sensitivity

tundlikkus

separation

eraldamine, lahutamine

sequence

järjestus

sequence specific probe

järjestuspõhine sond

sequencer

järjesti, järjestusseade

sequencing

järjestamine, järjestuse määramine

sequential

järjestikune

shaking culture

loksuv rakuheljum

shaking flask

loksutuskolb

shielding

varjestus

side chain

kõrvalahel

signal transduction

signaaliülekanne

signalling

signaaliülekanne

silencer

vaigisti

similarity

sarnasus

Simultaneous multiple peptide synthesis

peptiidide ühissüntees

single nucleotide polymorphism (SNP)

nukleotiiditeisend, nukleotiidivahetus

single stranded

üheahelaline

sink receptor

libaretseptor

size-exclusion chromatography

suuruskromatograafia

site

koht, piirkond

site-directed mutagenesis

kohtsuuna-mutagenees

site-specific mutagenesis

kohtsuuna-mutagenees

slot blot

täppsiire, kiirlaigutus

small scale

pisi-, väikeses koguses, vähesel määral

solid phase extraction

eraldamine tahkest faasist

solid phase peptide synthesis

peptiidisüntees kandjal

solid support

kandja

sonicate

ultraheliga töötlema

sonication

ultrahelitöötlus

sonicator

ultraheligeneraator

sorbent

imend

sorting

sortimine

space-filling model

ruumitäitemudel

spacer

vahelüli

specific binding

erisidumine

specific velocity plot

erikiirusgraafik

specificity

spetsiifilisus, ülivalivus

speedvac

vaakumfuug

sphingolipid

sfingolipiid

spin concentrator

filterfuug

spinner bottle

segurpudel

spinner flask

segurkolb

splicing

vaheltlõikus, kokkulõikus, lõikepõime, kokkupõime

spotting

täppimine

stable expression

püsiv tootmine

stacking gel

laadimisgeel

staggered conformation

kaldkonformatsioon, -asend

steady state

püsiseisund

stem cell

tüvirakk

stereospecificity

ruumsõltuvus, stereospetsiifilisus

sticky ends

kleepotsad

stimulation factor

ergutusfaktor, erguti

stimulus

stiimul, ajend

stock

varu, hoiu-

stock solution

varulahus, lähtelahus

strand

ahel

stress protein

stressivalk

structure

struktuur

subculturing (cells)

rakkude tõstmine

sublibrary

alamkogu

substrate

lähteaine, substraat

substrate channeling

kanaliseerimine

subunit

allühik

suicide substrate

pöördumatu inhibiitor

supercoil

teisene heeliks

supercritical fluid

ülekriitiline voolis

supernatant

pealislahus, supernatant

support

jaland, statiiv, kandja

supramolecular

supramolekulaarne

surface plasmon resonance (SPR)

pinnaplasmonresonants

surmountable

alistatav

suspend

heljundama, suspendeerima

suspension

heljum, suspensioon

swing-out rotor

kiikrootor

symmetry

sümmeetria

symport

pärikanne

symporter

pärikandur

synaptic cleft

sünapsipilu

synaptic end-plate potential

sünapsijärgne potentsiaal

synaptosome

sünaptosoom

Z

zinc-finger

tsinksõrm

zwitterion

kaksikioon

zymogen

eelensüüm

zymogram

sümogramm

zymography

sümograafia

T

tachyphyllaxis

tuimestamine

tag

märgis

tail

saba

tangential flow filtration

ristivoolu filtrimine

target

sihtmärk

tea-bag synthesis

teekottkatalüüs

telomere

telomeer

template

mall

terminator

lõpetaja, terminaator

terminus

ots

ternary

kolmik-

tert-

tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane

tertiary

tertsiaarne, tertsiaar-, tert-, kolmandane

test

katse, uuring, kontroll

test tube

katseklaas

tetanus toxin

teetanusmürk

theoretical plate

teoreetiline taldrik

thermocycler

tsüklotermostaat, PCR seade

thermomixer

segurtermostaat, termostaatloksuti

three dimensional structure

kolmemõõtmeline struktuur

tight junction

tiheühendus

time delay

viivitusega

time of flight analyzer

lennuaja analüsaator

time resolved

aeglahutusega

tissue culture hood

steriilkapp, puhaskapp

to BLAST

järjestusi võrdlema

total binding

üldsidumine

tracer

märgis, jälgitav osake

tracking

jälgimine

trafficking

liiklus, suunamine

transcription

transkriptsioon

transfection

(DNA) sisestus

transfer

ülekanne

transfer RNA

transport-RNA

transformation

muundamine, (DNA) sisestus

transgenic

võõrgeenne

transient expression

ajutine tootmine

transient transfection

mööduv nakkus

transition state

siirdeseisund, siirdeolek

translation

valgusüntees, translatsioon

translocation

ümberpaigutus

transmembrane segment

membraaniläbiv lõik

transmission coefficient

ülekandetegur

transport protein

transportvalk

transporter

transporter

trigger

päästik, valla päästma, vallandama

triplicate points

kolme katse punktid

tryptone

trüptoon

tube

tuub

tumor suppressor gene

kasvajatõrje geen

turn

pööre

turnover number

muundearv

U

ubiquitin

ubikvitiin

Ultra Turrax homogenizer

terahomogenaator, turrakshomogenaator

ultra violet (UV) light

ultravalgus

ultrasonic homogenizer

ultrahelihomogenaator

uncompetitive inhibition

kompleksipidurdus

uncoupling protein

soojendusvalk

unfolded

voltimata

unfolding

lahtivoltimine

unimolecular

monomolekulaarne

uniport

ühekanne

uniporter

ühekandur

unique

kordumatu

unsaturated

küllastumata

upregulation

kasvatamine, suurendamine

upstream

ülespoole, ülesvoolu

uptake

haaramine, haare, laadimine

V

vasoactive intestinal peptide

soontoime-soolepeptiid

vector

vektor

vesicle

põieke, vesiikul

viability

elumus

vial

purgik(e)

virion

viirusosake, virion

virus like particle (VLP)

viriikul

void volume

nullruumala

voltage-gated

pingesõltuv

vortex

keeristi, keerissegur, keeristama

vortex mixer

keeristi, keerissegur

W

well

süvend

wild-type

tava-, loomulik, looduslik, muutmata

X

X-ray

röntgen-, röntgenkiir

Y

yeast artificial chromosome

pärmi tehiskromosoom

yield

saagis